Die Fugen wurden mit dem Friedl Mineral-Fugenfüller ausgefüllt.
Die Fugen wurden mit dem Friedl Mineral-Fugenfüller ausgefüllt.

Pokyny pre pokladanie

Steinwerke GmbH upozorňujú výslovne na to, že svoje vyrábané výrobky z betónu a z betónového kameňa nepokladá sama, ale že kladením týchto výrobkov treba poveriť oprávnených dláždičov s koncesiou alebo firmy,  ktoré sa zaoberajú pokladaním dlažieb a tvárnic. Naše pokyny  na kladenie a spracovanie, ktoré poskytujeme v rámci poradenstva, sú preto iba nezáväzné odporúčania, za ktoré  firma Friedl Steinwerke GmbH žiadnou formou neručí. Všetky poskytované údaje zodpovedajú súčasným poznatkom vedy a techniky.
Môžu byť priebežne menené bez predchádzajúceho upozornenia a sú  preto bez záruky. Nižšie uvedené vlastnosti výrobkov platia ako dohodnuté. Omyly a tlačové chyby sú vyhradené.

NEZÁVÄZNÉ POKYNY NA KLADENIE DLAŽOBNÝCH KAMEŇOV

Pokyny na kladenie dlažbových kameňov a dlažobných dosiek, zámkovej dlažby,  zatrávňovacích tvárnic a priesakových kameňov.

Výkop

Už počas výkopu zabezpečte okraje proti posunutiu (obruba odvádzajúca sily). Ak položené kamene nie sú na okrajoch pevne ohraničené, môžu „putovať“ a vzniknú tak nerovnomerné škáry. Výkop preto spravte asi o 20 až 30 cm širší, ako je dláždená plocha.

Kryt lôžka s nosnou vrstvou

Na kladenie neviazaným (lôžko z kameninovej drviny) alebo viazaným (maltové lôžko) spôsobom sa vzťahujú predpisy ÖNORM B 2214 a podmienky RVS 08.18.01 a RVS 03.08.63. Správne vyhotovenie  zaručí odvodnenie plochy a vytvorí základ pekného koncového výsledku!

V prvom kroku sa zhutní podklad, pričom rovinu podkladu treba navrhnúť s pozdĺžnym spádom najmenej 0,5 % a priečnym spádom 4 % na odvodnenie. To zodpovedá pozdĺžnemu prevýšeniu  0,5 cm a priečnemu prevýšeniu 4 cm  v prepočte na 1 meter. Ako zvršok sa na podkladovú rovinu nanesie asi 30 - 70 cm hrubá neviazaná spodná nosná vrstva z tehelného šutu alebo štrku, frakcia 0/30 – 0/70 mm a po jednotlivých vrstvách sa zhutní. Na túto vrstvu sa nanesie neviazaná vrchná nosná vrstva z  roviny, frakcia min. 0/16 mm, s hrúbkou asi 10 až 20 cm.  Vytvorí sa presná rovina s pozdĺžnym spádom min. 0,5 %, priečnym spádom min. 2,5 % a s optimálnym zhutnením. Odchýlky rovinnosti povrchu by v prípade použitia meracej latky s dĺžkou 4 m nemali prekročiť 15 mm. Celý zvršok musí bež vodotesný.

Zakončenie okrajov

Vhodné vyhotovenie okrajov docielite palisádami, obrubníkmi, univerzálnymi kamennými doskami alebo kvádrami. Kamene sa osadzujú do podkladového betónu C16/20. Obrubníky sa musia vyhotoviť tak, aby odvádzali silu. Každý obrubník treba osadiť presne do zvislice za pomoci vodováhy.  Výška zadnej opory by mala predstavovať asi 2/3 celkovej výšky.  S cieľom zabrániť premočeniu alebo znečisteniu dlaždice alebo škár zakryte okraje orientované smerom k zemine fóliou alebo rúnom a použite výplňový materiál, ktorý vode umožní odtiecť.

Dlažbové lôžko

Na neviazanú vrchnú nosnú vrstvu naneste a rovnomerne rozhrňte ako vyrovnávaciu vrstvu lôžko z kameninovej drviny, napr. frakcie 4/8 mm, v hrúbke 3 – 6 cm. Ako pomôcka sa osvedčilo použitie 3 – 6 cm hrubých rúr alebo líšt, položených na neviazanú vrchnú
nosnú vrstvu. Priestor medzi nimi sa vyplní kameninovou drvinou a latkou sa stiahne do spádu. Dlažbové lôžko urobte hrubšie, pretože po zavibrovaní poklesne približne o 1 cm.
 Stiahnuté lôžko z drviny už nezhutňujte, ani po ňom nestúpajte. Stiahnite preto vždy iba takú plochu, ktorú dokážete v jeden deň aj položiť.

Kladenie

Pozor: Pri odstraňovaní obalu sa môžu uvoľniť kamene. Ak sa na ochranu pri skladovaní a transporte použil plastový granulát medzi doskami, musí sa pred pokladaním správne zlikvidovať a v žiadnom prípade sa nesmie dostať do škár. Začnite s kladením v niektorom rohu, v pravom uhle, podľa možnosti v najhlbšom mieste plochy a napnite si šnúru ako pomocnú čiaru. Dlažbové kamene ako prírodný výrobok podliehajú kolísaniu farebného odtieňa. Preto by ste vždy mali brať výrobky z viacerých paliet a vrstiev alebo veľkoobjemových vakov súčasne.  Docielite tak vyváženejší a pekný farebný vzhľad a zabránite koncentrácii farieb.  Uvedomte si, že kamene majú svoju vrchnú a spodnú stranu. Jemnozrnný povrch (vrchná vrstva) zaručuje zvýšenú odolnosť dlažby voči odieraniu. Preto dbajte na správne pokladanie kameňov. Položená plocha je ihneď pochôdzna, preto pracujte vždy smerom od nej. Dbajte na dostatočnú šírku obvodových škár.  V prípade nepostačujúcej šírky škáry môže dôjsť k odlomeniu hrany, nie však chybou výrobku, ale následkom nesprávneho kladenia.
Každé 2 – 3 m skontrolujte rovnomernosť škár pomocou latky alebo šnúry. Ak je to potrebné, kamene zarovnajte poklepávaním nefarbiacim gumovým kladivom.  Aby ste zabránili nevhodnému riešeniu okraja, už počas plánovania nastavte odstup obrubníkov podľa rastra použitých kameňov.  Ak napriek tomu treba kamene prispôsobiť fixným predmetom, ako sú šachty, žľaby alebo múry, potrebujete na to pílu na rezanie kameňa alebo stroj na štiepanie kameňa. Dbajte aj na to, aby dĺžka strany výsledného kameňa nebola príliš krátka.

Škárovanie

Poznámka: Niektoré fotografie v katalógu zobrazujú vzorové plochy v našej vnútornej vzorovej záhrade a preto nemajú žiadnu výplň škár. Škáry sa ale musia vždy vyplniť. Škáry sa vypĺňajú pieskom, štrkopieskom, drveným pieskom alebo kameninovou drvinou. Vhodnými frakciami škárovacieho piesku sú: 0/2 mm – 0/4 mm. Na zabránenie vzniku výkvetov nepoužívajte vápenec.
Friedl odporúča Friedl Minerálna špárovačka**.
Spotreba kolíše podľa podielu škár (šírka, hĺbka, počet. Škáry sa vypĺňajú škárovacím materiálom, keď je povrch suchý. Čistú plochu zhutnite vhodnou vibračnou doskou v suchom stave raz pozdĺžne a raz priečne, začínajúc zvonka smerom dnu.
Použite vibračnú dosku s nefarbiacou gumovou podložkou. Po zavibrovaní vyplňte škáry ešte raz naneste na plnú výšku a zaplavte ich.

Podklad a nosné vrstvy: 1 dlažba, 2 zarovnané lôžko z kameninovej drviny, 3 zarovnávacia latka, 
4 lišta, 5 neviazaná vrchná nosná vrstva, 
6 neviazaná spodná nosná vrstva asi 30 – 70 cm, 
7 chudobný betón, 8 obrubník, 9 podklad
Vyhotovenie okraja: 1 dlažba, 2 lôžko z drviny asi 3-6 cm, 3 neviazaná vrchná nosná vrstva, 4 neviazaná spodná nosná vrstva asi 30 – 70 cm
V dôsledku priveľkej hrúbky lôžka môžu vzniknúť preliačené koľaje.
Deformácie v dôsledku nerovnomernej hrúbky lôžka, pred zavibrovaním.
Deformácie v dôsledku nerovnomernej hrúbky lôžka, po používaní.
Uvedomte si, že dlažbové lôžko po zavibrovaní  hotovej položenej plochy sadne ešte asi o 1 cm!
Nesprávne, pretože kamene sa navzájom dotýkajú
Správne, pretože kamene boli položené s dostatočnou pracovnou škárou. Minimálna hrúbka škáry predstavuje v závislosti od formátu a požiadaviek
5 – 8 mm v prípade neviazaného,
8 – 15 mm v prípade viazaného spôsobu kladenia (podľa ÖNORM B 2214).

NEZÁVÄZNÉ POKYNY NA KLADENIE DOSIEK NEVIAZANÝM SPôSOBOM (DO LôŽKA Z DRVINY)


Na kladenie neviazaným spôsobom (do lôžka z drviny) sa vzťahujú ustanovenia ÖNORM B2214.
Na podkladovú rovinu sa nanesie jemná nosná vrstva z drviny, frakcie 0/16 mm – 0/32 mm, dobre sa zhutní a upraví do konečného spádu. Na hotovú jemnú rovinu sa nanesie lôžko z kameninovej drviny v hrúbke 3 – 6 cm.  Nesmie byť zhutňované, ani sa po ňom nesmie chodiť. Po položení dosiek nasleduje škárovanie, napr. s Friedl Minerálna špárovačka**.
Dosky s hrúbkou pod 6 cm poklopte nefarbiacim plastovým kladivom (nepoužívať farbiacu dosku). V prípade kladenia veľkoformátových dosiek dbajte na rovnomernú úroveň povrchu už počas kladenia (pozri smernicu FQP pre veľkoformátové dosky). Neskoršie vyrovnanie povrchu zavibrovaním už nie je možné.

NEZÁVÄZNÉ POKYNY NA KLADENIE DOSIEK VIAZANÝM SPôSOBOM (DO LôŽKA Z MALTY)

Výkop, podklad a nosná vrstva

Na kladenie do viazaného lôžka (lôžko z malty) sa vzťahujú ustanovenia ÖNORM B 2214 a podmienky RVS 08.18.01.
Správne vyhotovenie zaručí odvodnenie plochy a vytvorí základ pekného výsledného dojmu.  Výkop by mal byť prinajmenšom tak široký, ako dláždená plocha, vrátane obrubníkov. Podkladová rovina sa zhutní napríklad vibračnou doskou alebo valcom, pričom rovinu podkladu treba navrhnúť s pozdĺžnym spádom  najmenej 0,5 % a priečnym spádom 4 % na odvodnenie. To zodpovedá pozdĺžnemu prevýšeniu 0,5 cm a priečnemu prevýšeniu 4 cmv prepočte na 1 meter. V prípade ílovitého podkladu sa odporúča, pozdĺžne položiť drenážnu rúru na odvodnenie, vloženú do drenážnej drviny napríklad 16 – 32 mm a omotanú filtračným rúnom.  V závislosti od miestnych daností a plánovaného zaťaženia sa drvina, napríklad 0 – 70 mm, nanesie v jednotlivých vrstvách (maximálne 15 cm na jednu vrstvu) a zhutní napríklad vibračnou doskou alebo valcom. Ako nosná vrstva sa nanesie 10 – 20 cm hrubá vrstva mrazuvzdorného (XF1) podkladového betónu a v dvoch vrstvách sa vystuží oceľovou výstužou. Dbajte na dostatočný spád. Dilatačné škáry vytvorte každých 4 - 5 m. Pri kladení do maltového lôžka musí byť pod ním ležiaci betón úplne a trvalo stabilný a už sa nesmie zmršťovať (tzn. musí byť starý najmenej 6 až 7 týždňov). Zmršťovaním podkladového betónu by sa mohli uvoľniť jednotlivé dosky.

Kladenie dosiek do maltového lôžka

Pred začiatkom práce skontrolujte podklad, či je dostatočne pevný a či je mrazuvzdorný.  Podklad musí mať spád a byť vodopriepustná, aby priesaková voda mohla kedykoľvek odtiecť. Teplota pri spracovaní nesmie klesnúť pod 5 stupňov Celzia. Vytvorte vrstvu malty hrubú asi 3 – 6 cm z mrazuvzdornej malty s obsahom trasu, napríklad Baumit Pflaster Drainmörtel plus GK 4 alebo GK 8** s konzistenciou vlhkej hliny. Na dosiahnutie náležitej priľnavosti dbajte na dôkladné spojenie celoplošným nanesením vhodného lepidla zubovou špachtľou na spodnú stranu dosky, pričom drenážna schopnosť maltového lôžka sa  nesmie zhoršiť, napríklad lepidla na lepenia kameňa s obsahom trasu Baumit SteinKleber plus**. Výškové rozdiely ihneď vyrovnajte poklepávaním nefarbiacim gumovým kladivom. Škáry by mali byť široké od 8 do 15 mm. Každých 4 – 5 m vytvorte dilatačnú škáru. Neklaďte dosky so zjavným poškodením (poškodené počas prepravy, atď.). Na rezanie dosiek použite vhodné prístroje,  napr. pílu na rezanie kameňa. Zo škárovaním plochy možno začať najskôr deň po pokladaní. Pri kladení ukladajte striedavo dosky z rôznych paliet, aby vznikol prirodzený vzhľad (farebné rozdiely podmienené výrobou), aby sa zabránilo koncentrácii farieb.

Zaškárovanie

Dosky zaškárujte škárovacou maltou s obsahom trasu, napríklad škárovacou maltou Baumit PflasterFugenmörtel**. Zvyšky malty a cementové škvrny na povrchu dosiek ihneď odstráňte.

Náznak: Impregnácia - Aby sa vaše dosky v prípade znečistenia napríklad kávou, olejom, červeným vínom, výfukovými plynmi, atď. dali ľahšie očistiť, odporúčame vám dosky po spracovaní impregnovať prípravkom DUOPROTECT30, ak neboli impregnované prípravkom na ochranu povrchu (Duoprotect 30 alebo Duoprotect 60) už vo výrobe.  Ďalšou výhodou impregnácie je zlepšenie odolnosti voči odieraniu. Impregnáciu naneste až po dostatočnom vysušení malty lôžka a škárovacej malty (približne 30 dní od zaškárovania).

Kladenie do maltového lôžka - 1 malta, 2 drenážny betón podľa  RVS 08.18.01, 3 neviazaná spodná nosná vrstva

NEZÁVÄZNÉ POKYNY NA KLADENIE SCHODOV Z KVÁDROV A UNIVERZÁLNYCH KAMENNÝCH DOSIEK


Nie je potrebný žiaden náročný podklad. Na poslednom schode potrebujete mrazuvzdorný oporný základ, ktorý zabráni skĺznutiu sústavy schodov. Hĺbku a výšku schodov zvoľte podľa potreby.

Konštrukcia schodov z univerzálnych kamenných dosiek na existujúcich hrubých schodoch

NEZÁVÄZNÉ POKYNY NA SPRACOVANIE PRE MÚROVÉ KAMENE A KVÁDRE

Tieto pokyny na spracovanie sa vzťahujú na kamene spracúvané lepidlom alebo maltou. Pre výpočet množstva pre menšie múry platí nasledovné základné pravidlo Maximálne výšky pre voľne stojaci múr pri maximálnej dĺžke 4 m (napr. medzi dvomi zabetónovanými  stĺpmi): Hrúbka múru 12 až16 cm – výška max. 1,5 m. hrúbka múru do 24 cm – výška max. 2 m.

Stabilita stien (napr. kamene pre ploty, múry a rastliny): Rozhodujúce faktory pre výpočet stability: Polohy, dĺžka, výška a hrúbka steny, ako aj tlak zeminy a zaťaženie vetrom (rýchlosť vetra) Tieto výpočty musí vykonať statik, ktorý zohľadní o.i. miestne danosti.

Základ

Každý múr potrebuje základ, spravidla z betónu triedy C12/15, konzistencia min. F45.  Šírka základu by mala byť asi o 10 cm väčšia, ako stavaný múr. Hĺbka musí zodpovedať výške, sklonu, zaťaženiu, zvyčajnej hĺbke premrznutia pôdy resp. jej vlastnostiam.
Presný priebeh múru stanovte napnutou šnúrou.
Upozornenie: Horná hrana základu by mala siahať až k povrchu zeminy, aby po múre nemohla vzlínať vlhkosť zo zeme.
Ak pôda nie je spevnená, použite ako debnenie betónové tvárnice, inak nedokážete vymurovať kolmú stenu jamy. Približne každých 6 m odporúčame základ rozdeliť. Túto dilatačnú škáru môžete vytvoriť vložením 10 mm hrubej izolačnej dosky. Dilatačná škára sa musí ďalej viesť v murive. Rovnomernou pozdĺžnou výstužou stavebnou oceľou zaistíte základ proti sadaniu pôdy a zabránite neskoršiemu vytvoreniu trhlín. Potom základ vyplňte betónom.  Vibrovaním betón zhutníte, betón konzistencie vlhkej pôdy zhutníte ubíjaním. Ak je to potrebné, do betónu osaďte drenážne rúry.

Stavba múra

Usporiadanie kameňov na paletách je podmienené výrobou a prepravou. Pri stavbe múra sa nemusíte riadiť týmto usporiadaním. V prípade múrových kvádrov Gutshof sú rozličné dĺžky už vo výrobnom závode zmiešané tak, aby sa docielil prirodzený vzhľad. Bez ohľadu na to aký vzor múra plánujete, pri stavbe neplatí žiadne pravidlo usporadúvania kameňov, použiť možno každý kameň s náležitou výškou, ak je vhodný do väzby.
Zabráňte vzniku krížových škár!
Kamene usporiadajte tak, aby prekrývali stykové škáry spodných kameňov. Kamene možno lepiť aj bez škár mrazuvzdorným lepidlom s obsahom trasu, napríklad lepidlom Baumit SteinKleber plus** prípadne univerzálnym lepidlom a tesniacim tmelom odolným voči vode STÖ Nr. 1**, alebo murovať s cielenou, približne 1 – 2 cm širokou škárou, napr. maltou Baumit SteinMörtel plus**.
Užitočnou pomôckou sú napríklad asi 1 – 2 cm hrubé, asi 2 cm široké a 200 cm dlhé drevené lišty.  Slúžia ako podložka pre nasledujúcu vrstvu kameňov a zároveň určujú hrúbku škáry. Používajte iba maltu s trasovým cementom, aby sa minimalizovali výkvety. Prebytočnú maltu ihneď odstráňte a znečistené kamene očistite.  Znečistenia vodnatou maltou ostanú viditeľné ako cementové škvrny aj neskôr. Vrstvu kameňov priebežne vyrovnávajte za pomoci vodováhy a murárskej šnúry.

Oporný múr: V prípade staticky veľmi namáhaných oporných múrov treba napríklad najskôr zhotoviť betónovú stenu.  Potom pred ňou postavte kvádre, ako krycí múr.

Zásyp zadnej strany

Spoločne s napredovaním stavby múra sa za múr po vrstvách vkladá a zhutňuje mrazuvzdorný drvený materiál prepúšťajúci vodu, napríklad frakcie 0 – 63 mm.  Vo výške hornej hrany základu treba osadiť drenážne rúry omotané rúnom. Ochranná fólia alebo rúno za múrom zabraňuje vnikaniu vody, resp. bahna zo svahu do múra, resp. do jeho škár. Výškové rozdiely v murive možno vyrovnať škárovacou maltou.

Zásyp zadnej strany
Zásyp zadnej strany
Možnosti kladenia Múrový kváder Gutshof ŠM24  01) Rovnako vysoké rady:
Hrúbka múra cca. 24 cm
Výška radu 15 cm alebo 22,5 cm
Dĺžky kameňov 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm 50 cm
Možnosti kladenia Múrový kváder Gutshof ŠM24  02) Pravidelne striedané rôzne vysokých radov:
Hrúbka múra cca. 24 cm
Výška radu 7,5 cm***, 15 cm a 22,5 cm
Dĺžky kameňov 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm 50 cm
Možnosti kladenia Múrový kváder Gutshof ŠM24  03) Nepravidelne striedané rôzne vysokých radov:
Hrúbka múra cca. 24 cm
Výška radu 7,5 cm***, 15 cm a 22,5 cm
Dĺžky kameňov 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm 50 cm
V prípade potreby treba kamene primerane upraviť.
*** Kamene s výškou 7,5 cm sa dodávajú v dĺžkach 30, 20 a 10 cm.

NEZÁVÄZNÉ POKYNY NA SPRACOVANIE PRE PLOTOVÉ SYSTÉMY

Tieto pokyny na spracovanie sa vzťahujú na kamene vystužené železom a vyplnené betónom.

Základ

Správne vytvorenie základu je uvedené v pokynoch na spracovanie pre múrové kamene a kvádre. V prípade plotových kameňov treba použiť betón kvality aspoň C12/15 s konzistenciou najmenej F45.  Tento betón sa zhutní zavibrovaním. Dbajte aj na včasné umiestnenie oceľových tyčí do ešte nestuhnutého betónu, ktoré majú neskôr zaručiť silové spojenie medzi základom a stĺpikmi (výstuž a kvalitu betónu by mal stanoviť odborník priamo na mieste). Povrch základu musí byť vyhladený a vodorovný.

Osadenie

Na stavbu potrebujete plniaci betón s konzistenciou najmenej F45 a spĺňajúci požiadavku XF1 (mrazuvzdorný), napríklad Baumit Trockenbeton 20 alebo 30**. Použite cement s obsahom trasu na minimalizáciu výkvetov, oceľovú výstuž,   plotové tvárnice FRIEDL, krycie dosky FRIEDL, pružnú chráničku na elektrické vedenia, vodováhu, lopatu a táčky. Pre maltové lôžko odporúčame pri príprave malty v miešačke vytvoriť najskôr cementovú kašu z cementu a vody (pomer 2:1) a pridať toľko prísady (zmes piesku a štrku), aby vznikla vami požadovaná konzistencia. Pri ukladaní kameňov do maltového lôžka dbajte osobitne pri prvom rade na presné, rovné ukladanie. Nasledujúce rady sa ukladajú na sucho. Dbajte na to, aby škáry boli odsadené! Na dosiahnutie pekného vzhľadu použite polovičné kamene na začiatku a konci radu. Zohľadnite potrebné inštalácie na poštovú schránku, zvonček, domového vrátnika, kameru atď. na určených miestach. Duté priestory potom vyplňte plniacim betónom, napríklad betónom Baumit Trockenbeton 20 alebo 30**. Tento betón zhutnite (pravidelné plnenie a vibrovanie každé 3 - 4 rady).  Pred osadením krycích dosiek treba vyrovnať prípadné nerovnosti plniaceho betónu protimrazovým lepidlom s obsahom trasu, napríklad lepidlom Baumit SteinKleber plus**. Na záver sa celoplošne prilepia farebne vhodné krycie dosky Friedl.  Protimrazovým pružným lepidlom na kameň s obsahom trasu, napríklad lepidlom Baumit SteinKleber plus** prípadne univerzálnym lepidlom a tesniacim tmelom odolným voči vode STÖ Nr. 1** docielite výborné spojenie múrov a krycích dosiek. V prípade krycích dosiek múrov musíte styčné škáry medzi doskami uzavrieť lepidlom na utesnenie škár. Pri použití krycej dosky Gutshof 3-stranne štiepenej musí byť škára vyplnená škárovacou maltou s obsahom trasu, napr. Baumit Steinmörtel plus** alebo Baumit Fugenmörtel**. Už po niekoľkých dňoch od dokončenia plota môžete navŕtať diery na ukotvenie plotových polí a osadiť hmoždinky.

**Dodržiavajte pokyny výrobcu na spracovanie.

 

Všetky údaje sú iba odporúčania, zostavené na podporu spracovateľa, resp. kupujúceho na základe našich skúseností. Nezbavujú kupujúceho povinnosti overiť ich, či vyhovujú stanovenému účelu použitia. Všetky údaje môžu byť zmenené aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky pokyny na kladenie sú bez záruky.