Hľadanie produktov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadna požiadavka. Spracovávame preto Vaše osobné údaje výlučne na základe zákonných ustanovení, napr. iba s Vašim súhlasom na účely, ktoré sme si s Vami dohodli. Vyhlásením o ochrane údajov Vás chceme podrobne informovať o spracovaní Vašich údajov v našom podniku a o právach, ktoré Vám prislúchajú.

1. Všeobecné informácie
2. Prevádzkovatelia údajov
3. Spracovanie osobných údajov
4. Právny základ spracovania
5. Poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám
6. Sprostredkovatelia
7. Obdobie uchovávania údajov
8. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi
9. Používanie webového sídla
10. Spracovanie vašich údajov počas spracovania platby
11. Súbory cookie
12. Sociálne siete
13. Súťaž
14. Newsletter
15. Analytické nástroje a reklama
16. Používanie služby mapy google
17. Údaje o uchádzačovi o zamestnanie

1. Všeobecné informácie

Skupina spoločností Friedl spracúva vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v priebehu využívania našich rôznorodých služieb. K poskytnutiu vašich údajov môže dôjsť osobne pri návšteve našich obchodných priestorov, na veľtrhoch a iných podujatiach, v rámci e-mailového dopytu alebo pri používaní nášho webového sídla alebo nášho internetového obchodu, ako aj v prípade, keď vy sami/-y informácie zadáte, napríklad pri registrácii alebo objednávke, prípadne keď nás kontaktujete, zúčastníte sa na niektorej z našich súťaží alebo sa registrujete na odber newslettera. V takýchto prípadoch obzvlášť dbáme na bezpečné zaobchádzanie s vašimi údajmi. So zverenými údajmi vždy zaobchádzame prísne dôverne a zodpovedne. Pri spracúvaní vašich údajov budeme dôsledne dodržiavať všetky právne predpisy a plniť povinnosti, ktoré nám z nich vyplývajú. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov vás chceme podrobne informovať o spracovaní vašich údajov v našich spoločnostiach a o právach, na ktoré máte nárok. V nasledujúcom texte vysvetľujeme kategórie údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s využívaním našich služieb, a účely spracúvania, pričom v každom prípade uvádzame právny základ spracúvania a vaše práva v súvislosti s týmito údajmi..

2. Prevádzkovatelia údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa v plnom rozsahu vzťahuje na všetky spoločnosti skupiny spoločností. Do skupiny spoločností patria Friedl Steinwerke GmbH, Kieswerke Friedl GmbH, Friedl Gesellschaft.m.b.H. a Friedl Kies GmbH. 

Za správu a spracovanie vašich údajov sú zodpovedné tieto spoločnosti:

 
Friedl Steinwerke GmbH
Industriegelände 2
A-7331 Weppersdorf
Tel +43 2618 3208-0
www.steinwerke.at
FN 476441 z 

Kieswerke Friedl GmbH
Industriegelände 2
A-7331 Weppersdorf
Tel +43 2618 3208-0
www.friedl-kies.at
FN 476428 f 

Friedl Gesellschaft m.b.H.
Untere Hauptstraße 366
7223 Sieggraben
Tel +43 2621 2251 0
FN 124973 i 

Friedl Kies GmbH
Untere Hauptstraße 366
7223 Sieggraben
Tel +43 2621 2251 0
FN 225840 v 

Ako aj v súvislosti s používaním Facebook Pixel (pozri bod 15) v súlade s článkom 26 všeobecného nariadenia o ochrane údajov spolu s: 

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland 

Ak spracúvame vaše údaje v rámci našej prítomnosti na sociálnych sieťach (pozri bod 12), nesieme za vaše údaje zodpovednosť spoločne s príslušnou platformou. Týka sa to týchto platforiem:

- Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), 
- Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA),
- YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) 

Ochrana vašich údajov je pre nás mimoriadne dôležitá, a preto sme vám vždy k dispozícii. 

Prosíme vás, aby ste všetky otázky týkajúce sa ochrany údajov posielali e-mailom na adresu: online-service@steinwerke.at, prípadne nás môžete kontaktovať aj poštou na predtým uvedených adresách.

3. Spracovanie osobných údajov

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete. Môžete tak urobiť osobne počas osobnej návštevy našich obchodných priestorov, na veľtrhoch a iných podujatiach, v rámci e-mailového dopytu alebo v priebehu používania webového sídla či internetového obchodu, súťaže alebo newslettera poskytnutím vlastných údajov, napríklad počas registrácie alebo zadávania objednávky, alebo tým, že nás kontaktujete. Pritom spracúvame osobné údaje v zmysle tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov na účely realizácie a plnenia zmluvného vzťahu, komunikácie so zákazníkom (prostredníctvom webu, e-mailu, telefónu, formulára), (voliteľnej) registrácie účtu na webovom sídle, zákazníckej podpory/analýzy zákazníkov, marketingu vo vzťahu k existujúcim zákazníkom, newslettrov, súťaží, ochrany práv a oprávnených záujmov, ako aj na účely účtovníctva a plnenia daňových a verejných povinností.

V každom prípade budeme spracovávať tieto osobné údaje:

- telefónne číslo, e-mail, spoločnosť alebo názov spoločnosti (kontaktné údaje)
- oslovenie, meno, priezvisko, adresa, IP adresa, odkazovač (osobné údaje)
- dodacie podmienky, dodacia adresa, dátum objednávky, zakúpený tovar alebo výrobky (zmluvné údaje)
- bankové údaje, identifikačné číslo na účely dane z pridanej hodnoty (fakturačné údaje)

4. Právny základ spracovania

Vaše osobné údaje vždy spracúvame v súlade s aktuálne platným znením všeobecného nariadenia o ochrane údajov a rakúskym zákonom o ochrane údajov. Okrem spracovania vašich údajov na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy môžeme vaše údaje spracúvať aj v našom oprávnenom záujme alebo na splnenie zákonných povinností.

Váš dobrovoľný súhlas podľa článku 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ods. 1 a:

Spracovanie údajov, ktoré ste dobrovoľne poskytli, sa vykonáva len v súlade s účelmi opísanými v súhlase so zásadami ochrany osobných údajov, najmä s cieľom poskytnúť vám toto webové sídlo, ďalej ho rozvíjať a zlepšovať, ako aj na marketingové a reklamné účely a na účely vytvorenia vášho zákazníckeho účtu na našom webovom sídle. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Na plnenie zmluvy podľa článku 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ods. 1 písm. b):

Vaše údaje sa spracúvajú na účely predaja a distribúcie nášho tovaru a služieb, na účely obstarávania a logistiky a na správu zákazníkov. 

Na plnenie zákonných povinností podľa článku 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ods. 1 písm. c): 

Spracovanie vašich údajov je nevyhnutné na účely plnenia rôznych zákonných a právnych povinností, napr. podľa rakúskeho obchodného zákonníka (UGB) alebo spolkového daňového zákona (BAO).

Na ochranu oprávnených záujmov podľa článku 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ods. 1 písm. f): 

Na základe posúdenia záujmov môže spracúvanie údajov prebiehať aj nad rámec samotného plnenia zmluvy s cieľom chrániť oprávnené záujmy nás alebo tretích strán, najmä v súvislosti s komunikáciou so zákazníkom, analýzou zákazníka, právnym stíhaním, ochranou našej spoločnosti pred konaním v rozpore so zmluvou alebo zákonom atď.

5. Poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám

Vaše údaje sa budú ďalej poskytovať len na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov, najmä na plnenie našich zmluvných povinností alebo na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.

Vaše údaje sa poskytujú tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, na zálohovanie údajov (Amazon, Frankfurt), z dôvodu zákonných povinností, napríklad na žiadosť vnútroštátnych orgánov alebo na základe súdnych rozhodnutí, alebo ak ste s poskytnutím vopred súhlasili, napríklad pri odoslaní kontaktného formulára našim obchodným partnerom v rámci položky ponuky Vyhľadávanie predajcov: „Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte s odoslaním údajov, ktoré ste uviedli, vybranému obchodníkovi/spracovateľovi.“

Správa vašich údajov v rámci našej skupiny spoločností sa vykonáva centrálne, a preto nejde o prenos tretím stranám.

6. Sprostredkovatelia

Prenos na účely plnenia zmluvy sa týka napríklad prenosu údajov na server alebo spoločnostiam, ktoré spracúvajú vaše údaje v našom mene (tzv. sprostredkovatelia). Nasledujúce spoločnosti pre nás pôsobia ako sprostredkovatelia: poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia cloudových služieb, IT hosting, agentúry, poskytovatelia služieb doručovania newsletterov atď. Údaje sa prenášajú len príjemcom v rámci EÚ.

7. Obdobie uchovávania údajov

Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností.
Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovom sídle alebo e-mailom, údaje, ktoré ste nám poskytli, budeme uchovávať dvanásť mesiacov, aby sme mohli spracovať vašu požiadavku a reagovať v prípade ďalších otázok.
Ak ste sa zaregistrovali na našom webovom sídle, vaše údaje budeme uchovávať počas existencie vášho účtu a potom len tak dlho, ako to vyžaduje naša zákonná povinnosť. Ak sa do svojho konta v období troch rokov ani raz neprihlásite, vaše údaje budú po uplynutí tejto lehoty vymazané.

8. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek voči nám uplatniť svoje práva. Ak chcete uplatniť svoje práva, pošlite žiadosť na e-mailovú adresu online-service@steinwerke.at alebo poštou na jednu z adries uvedených v bode 2. Ak sú splnené príslušné právne požiadavky, zahŕňa to tieto práva:


Odvolanie súhlasu: 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov s účinnosťou do budúcnosti. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.


Právo na informácie: 

V súlade s článkom 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo získať informácie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a získať podrobnejšie informácie o týchto údajoch. Tieto podrobnejšie informácie sa okrem iného týkajú účelov spracúvania, kategórií údajov, potenciálnych príjemcov alebo obdobia uchovávania. 


Právo na opravu alebo doplnenie: 

V súlade s článkom 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Ak sú údaje, ktoré spracúvame, nesprávne, okamžite ich opravíme a budeme vás o tom informovať. Okrem toho máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov. 


Právo na vymazanie: 

V súlade s článkom 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo na vymazanie svojich údajov. Právo na vymazanie svojich osobných údajov máte v týchto prípadoch:
 - ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 - ak odvoláte svoj súhlas, na ktorom bolo spracovanie založené, a neexistuje iný právny základ pre spracovanie;
 - ak namietate proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie. 

Ak si už neželáte, aby sme vaše údaje spracovávali, dajte nám o tom vedieť. Vaše údaje samozrejme okamžite vymažeme a budeme vás o tom informovať. Ak by vymazaniu bránili závažné právne dôvody, okamžite vás o tom budeme informovať.


Právo na obmedzenie spracovania

V súlade s článkom 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich údajov v nasledujúcich prípadoch:
- v prípade žiadosti o opravu, ak o to požiadate;
- ak sa domnievate, že spracovanie údajov je nezákonné, ale nesúhlasíte s vymazaním údajov;
- ak údaje stále potrebujete v súvislosti s právnymi nárokmi;
- ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. 


Právo na prenosnosť údajov: 

V súlade s článkom 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo získať svoje údaje v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a právo na priamy prenos údajov od nás k inému prevádzkovateľovi zodpovednému za dodržiavanie pravidiel ochrany údajov.


Právo vzniesť námietku: 

V súlade s článkom 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo namietať proti spracovaniu vašich údajov.


Právo na sťažnosť: 

Okrem toho máte právo podať sťažnosť rakúskemu úradu na ochranu údajov (e-mail: dsb@dsb.gv.at; adresa: Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň), ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje platné právne predpisy, najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

9. Používanie webového sídla

Používaním nášho webového sídla súhlasíte s uchovávaním a používaním vašich údajov, ako je uvedené v tomto vyhlásení. Počas vašej návštevy nášho webového sídla budeme zhromažďovať nasledujúce informácie: Dátum a čas prístupu na webové sídlo, vašu IP adresu, názov a verziu vášho webového prehliadača, webové sídlo (URL), ktoré ste navštívili pred vstupom na naše webové sídlo, niektoré súbory cookie (pozri bod 11), ako aj informácie, ktoré ste dobrovoľne poskytli v kontaktnom formulári (najmä zadaním dopytu, registráciou alebo objednávkou v internetovom obchode). Ak si s nami dopisujete alebo vyplníte údaje do formulára na našom webovom sídle, beriete na vedomie, že údaje, ktoré poskytnete v príslušnom formulári, budú spracované na uvedené účely (newsletter, spracovanie dopytov atď.).

Upozorňujeme, že internetový obchod môžete používať ako zákazník s trvalým účtom aj ako hosť, pričom platnosť vášho hosťovského účtu vyprší po 24 hodinách.

Ak zanecháte komentáre alebo príspevky vo formulári, zadané údaje a vaše IP adresy sa uložia. Robí sa to z bezpečnostných dôvodov pre prípad, že niekto napíše nezákonný obsah (urážky, ľavicovú alebo pravicovú extrémistickú propagandu, nenávistné príspevky atď.).

Neexistuje žiadna povinnosť skutočne poskytnúť údaje, o ktoré vás na našom webovom sídle žiadame. Ak to však neurobíte, nebudete môcť bez obmedzení využívať všetky funkcie webového sídla.

Upozorňujeme, že naše webové sídlo obsahuje odkazy na iné webové sídla tretích strán. Spoločnosť Friedl nezodpovedá za obsah iných webových sídel ani za opatrenia na ochranu údajov.

10. Spracovanie vašich údajov počas spracovania platby

PayPal

Upozorňujeme, že pri platbe cez PayPal celý proces platby zabezpečuje samotný poskytovateľ platobných služieb. Preto nemáme k dispozícii žiadne vaše osobné údaje týkajúce sa platieb.

Ak si vyberiete platbu cez PayPal, na konci procesu vytvárania objednávky prebehne presmerovanie na PayPal. Ak už ste zákazníkom služby PayPal, môžete sa prihlásiť pomocou svojich používateľských údajov a potvrdiť platbu. Ak ste v službe PayPal novým používateľom, môžete si vytvoriť účet PayPal a potom potvrdiť platbu. Prijatie platby cez PayPal je u nás spravidla zaúčtované už niekoľko minút po objednávke, odoslanie vašej objednávky je pripravené okamžite. 

Upozorňujeme však, že v ojedinelých prípadoch môže dôjsť k chybám pri spracovaní zo strany spoločnosti PayPal, na ktoré nemáme vplyv.

Ak tovar vrátite, suma bude pripísaná na váš účet PayPal. Ďalšie informácie o službe PayPal nájdete online na adrese: www.paypal.com/de/webapps/mpp/pay-online a na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (Vyhlásenie o ochrane osobných údajov).


Platba na faktúru

Ak platíte na faktúru, faktúru dostanete spolu s doručením objednávky.  

11. Súbory cookie

Na tomto webovom sídle sa používajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa prostredníctvom internetového prehliadača ukladajú do počítačového systému. Na prevádzkovanie webového sídla sa na jednej strane používajú súbory cookie relácie, CSRF a súbory cookie časového pásma ako technicky nevyhnutné súbory cookie, súbory cookie na používanie služby Google Maps na vyhľadávanie predajcov, ako aj súbory cookie nastavené spoločnosťou PayPal ako naším integrovaným poskytovateľom platobných služieb, ktoré sa dočasne ukladajú výlučne na obdobie vášho používania nášho webového sídla, a na druhej strane sa používajú trvalé súbory cookie na zaznamenávanie informácií o návštevníkoch, ktorí opakovane navštevujú naše webové sídlo. Obsah trvalého súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo. Meno, IP adresa atď. sa neukladajú. Individuálne profilovanie vášho správania pri používaní webového sídla sa nevykonáva.
 Súbory cookie sa používajú na to, aby používateľom poskytli ďalšie funkcie na webovom sídle. Vďaka používaniu súborov cookie môže naše webové sídlo poskytovať používateľsky prívetivejšie služby, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné. Môžu sa použiť na zlepšenie navigácie na webovom sídle, na uloženie vašich nastavení a preferencií, aby bolo možné ponúknuť optimálne poradenstvo pre používateľov, ako aj na rozpoznanie návštevníkov a na prezentáciu čo najatraktívnejšieho webového sídla v prípade opakovaného používania. Súbory cookie zabezpečujú aj to, aby vás systém počas návštevy nášho internetového obchodu neodhlásil, aby všetky položky v nákupnom košíku alebo v zozname želaní zostali uložené a aby webové sídlo fungovalo bez problémov. 
Pomocou súboru cookie možno optimalizovať informácie a ponuky na našej webovej stránke v záujme používateľa. Ako už bolo spomenuté, súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej stránky. Účelom tohto rozpoznania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí pri každej návšteve webovej stránky znovu zadávať svoje prístupové údaje, pretože to urobí webová stránka a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka alebo zoznamu želaní v internetovom obchode. Internetový obchod si prostredníctvom súboru cookie pamätá položky, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka alebo na virtuálny zoznam želaní. 
Súbory cookie nemajú prístup k žiadnym iným údajom vo vašom počítači, nemôžu ich čítať ani upravovať. 
Nastavenie súborov cookie naším webovým sídlom môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie súborov cookie. Okrem toho už nastavené súbory cookie možno kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak deaktivujete nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, môže sa stať, že nebude možné využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu.
Uľahčili sme vám aj správu súhlasov. 
K nastaveniam súborov cookie môžete pristupovať a upravovať ich vpravo dole na každej stránke webového sídla.

12. Sociálne siete 

S cieľom získať ďalší dosah a byť vám k dispozícii aj na iných platformách vyvíjame aktivitu aj na sociálnych sieťach.

Naše príspevky na sociálnych sieťach môžete sledovať na týchto platformách:
- Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA),
- Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA),
- YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) 

Keď navštívite naše stránky sociálnych médií, môže byť potrebné spracovať údaje, ktoré sa vás týkajú (najmä prihlasovacie údaje).

Okrem nás je za spracovanie vašich osobných údajov zodpovedný aj príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií. Pokiaľ máme možnosť ovplyvniť spracovanie údajov, budeme sa snažiť zabezpečiť, aby prevádzkovateľ platformy sociálnych médií spracúval vaše údaje spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi o ochrane údajov. V tejto súvislosti si všimnite aj vyhlásenia o ochrane údajov príslušnej platformy sociálnych médií.

Upozorňujeme, že ak kliknete na tlačidlo sociálnej siete na našom webovom sídle, prebehne presmerovanie na webové sídlo prevádzkované treťou stranou (napr. Facebook, YouTube, Instagram). Takéto webové sídla podliehajú vlastným ustanoveniam o ochrane údajov, za ktoré nenesieme žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovatelia sociálnych sietí môžu ukladať súbory cookie do počítača alebo iného zariadenia osoby, ktorá navštívila naše webové sídlo; niektoré sociálne siete to robia bez ohľadu na to, či osoba má alebo nemá účet v danej sociálnej sieti. Ďalšie informácie o pravidlách používania súborov cookie a usmerneniach na ochranu osobných údajov jednotlivých sociálnych sietí nájdete na webových stránkach príslušnej platformy sociálnych sietí.

Spracúvame aj údaje, ktoré nám poskytnete v rámci používania sociálnych sietí. Údaje, ktoré zadáte na našich stránkach sociálnych sietí (napr. používateľské meno, komentáre, videá, obrázky, odkazy, verejné správy), zverejňuje platforma sociálnych sietí a my ich nikdy nespracúvame na žiadne iné účely. Vyhradzujeme si právo vymazať obsah len v prípade, že to bude nevyhnutné. V prípade potreby budeme zdieľať váš obsah na našej stránke, ak je to súčasťou funkcií platformy sociálnych sietí, a komunikovať s vami prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Ak nám pošlete dopyt na platforme sociálnych sietí, v závislosti od obsahu vás môžeme odkázať aj na iné bezpečné komunikačné kanály, ktoré zaručujú dôvernosť.

Právnym základom spracúvania vašich údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keďže spracúvanie údajov sa vykonáva v našom oprávnenom záujme, aby sme mohli rozvíjať vzťahy s verejnosťou pre našu spoločnosť a komunikovať s vami prostredníctvom kanálov sociálnych sietí.

Na zacielenú reklamu príležitostne používame aj predtým uvedené platformy sociálnych sietí. Právnym základom je váš súhlas, ktorý od vás prevádzkovateľ platformy sociálnych sietí získal. Ak chcete tento súhlas odvolať, použite možnosti odvolania poskytnuté poskytovateľom platformy sociálnych sietí, pretože za toto spracovanie je zodpovedný prevádzkovateľ platformy sociálnych sietí. Právnym základom tohto spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keďže máme oprávnený záujem osloviť čo najvhodnejšiu cieľovú skupinu.

13. Súťaž

Z času na čas vám ponúkneme možnosť zúčastniť sa na rôznych súťažiach. Vždy dodržiavajte podmienky účasti v príslušnej súťaži osobitne. Údaje od vás potrebujeme na vašu účasť v súťaži, realizáciu a odoslanie oznámení o výhre a cenách.

Patria k nim:
- telefónne číslo, e-mail;
- oslovenie, meno, priezvisko, adresa, IP adresa, odkazovač (osobné údaje);
- príp. bankové údaje, identifikačné číslo na účely dane z pridanej hodnoty (fakturačné údaje).

Právnym základom spracovania údajov v rámci súťaže je článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, t. j. na účely plnenia zmluvy. Je to preto, že nám svoje údaje poskytujete na základe podmienok účasti (zmluvného vzťahu). Podrobnosti o jednotlivých súťažiach nájdete v príslušných podmienkach účasti.
Vaše údaje spravidla vymažeme do 12 mesiacov od skončenia súťaže. Údaje výhercov, ktoré sú potrebné na spracovanie zmluvy, uchovávame až do uplynutia zákonných alebo prípadných zmluvných práv na záruku a garanciu. Po uplynutí tejto lehoty budeme informácie o zmluvnom vzťahu vyžadované podľa obchodného a daňového práva uchovávať počas obdobia stanoveného zákonom.
Pokiaľ spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním krátkej správy na adresu online-service@steinwerke.at.
V prípade niektorých súťaží môže byť potrebné preniesť vaše údaje našim spolupracujúcim partnerom, ktorí nás podporujú pri realizácii súťaží, alebo ich poveriť, aby ich spracovali. O našich partneroch pre spoluprácu vás budeme informovať v príslušných podmienkach účasti.
Ak vaše údaje poskytneme tretím stranám – poskytovateľom služieb (napr. na zasielanie výhier v súťažiach, na spracovanie súťaží), budeme vás o tom informovať osobitne v podmienkach účasti. 
Ak organizujeme súťaže na platformách sociálnych sietí (napr. Facebook), radi by sme vás požiadali, aby ste dodržiavali aj zásady ochrany osobných údajov príslušnej platformy.
Ak si neželáte, aby boli vaše údaje odoslané na účely spracovania súťaže, je možné, že sa jej nebudete môcť zúčastniť.
 Právnym základom prenosu údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, teda plnenie zmluvy, ako aj váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

14. Newsletter 

Ponúkame vám newsletter, v ktorom vás v pravidelných intervaloch informujeme o aktuálnych ponukách, predajných a produktových informáciách, informáciách o nadchádzajúcich podujatiach a o aktuálnych reklamných opatreniach.

Ak sa chcete prihlásiť na odbere newslettera, zadajte platnú e-mailovú adresu. Prihlásením sa na odber newslettera súhlasíte so zasielaním newslettera a so spracovaním vašich údajov na tento účel.

Newsletter zasiela:
media4more GmbH
Marktplatz 16
2380 Perchtoldsdorf 

Svoj súhlas so zasielaním newslettera môžete kedykoľvek odvolať, a tým zrušiť odber newslettera. Príslušné prepojenie nájdete v každom e-maile s newsletterom.

15. Analytické nástroje a reklama

Používanie služby Google Analytics

Naše webové sídlo používa službu Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Táto funkcia používa „súbory cookie“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovému sídlu analyzovať, ako ju používatelia používajú. Služba Google Analytics nám umožňuje analyzovať správanie návštevníkov webového sídla. Pritom získavame rôzne údaje o používaní, ako sú zobrazenia stránok, trvanie návštevy, použité operačné systémy. Používanie tohto analytického nástroja sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pretože máme oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať naše webové sídlo aj našu reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracovanie sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tohto webového sídla sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Údaje uložené spoločnosťou Google na úrovni používateľa a udalosti, ktoré sú spojené so súbormi cookie, identifikátormi používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamnými identifikátormi (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamné ID systému Android), sú po 14 mesiacoch anonymizované alebo vymazané. 

Ďalšie informácie o tejto téme nájdete na tomto odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de 

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics plne uplatňujeme prísne požiadavky európskych orgánov na ochranu údajov.

Upozorňujeme, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.


Anonymizácia IP adresy 

Na tomto webovom sídle sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy. Vašu IP adresu preto spoločnosť Google pred ďalším použitím v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti a použije ju len anonymne.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na účely vyhodnocovania vášho používania webového sídla, zostavovania správ o činnosti webového sídla a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webového sídla a používaním internetu.

IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tohto webového sídla v plnom rozsahu.

Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webového sídla (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov služby Google Analytics nájdete na tejto adrese:https://www.google.de/intl/de/policies/ 


Používanie nástroja Google Tag Manager 

Naše webové sídlo používa nástroj Google Tag Manager. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Tag Manager je nástroj, ktorý nám umožňuje vložiť na naše webové sídlo sledovacie alebo štatistické nástroje a ďalšie technológie. Samotný nástroj Google Tag Manager nevytvára profily používateľov, neukladá súbory cookie a nevykonáva žiadne nezávislé analýzy.

Používa sa len na správu a prehrávanie nástrojov, ktoré boli prostredníctvom neho integrované. Google Tag Manager zhromažďuje vašu IP adresu, ktorá môže byť prenesená aj do materskej spoločnosti Google v Spojených štátoch. 

Nástroj Google Tag Manager sa používa na základe článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pretože máme oprávnený záujem na rýchlej a nekomplikovanej integrácii a správe rôznych nástrojov na našom webovom sídle. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracovanie sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.


Používanie služby Google Ads 

Naše webové sídlo používa službu Google Ads. Google Ads je online reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited (ďalej len „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovať reklamy vo vyhľadávači Google alebo na webových stránkach tretích strán, keď používateľ zadá určité výrazy do vyhľadávača Google (cielenie na kľúčové slová). Okrem toho sa môžu zobrazovať zacielené reklamy na základe údajov používateľa dostupných v spoločnosti Google (napr. údaje o polohe a záujmoch) (cielenie na cieľovú skupinu). Tieto údaje môžeme kvantitatívne vyhodnotiť napríklad analýzou toho, ktoré vyhľadávacie výrazy viedli k zobrazeniu našich reklám a koľko reklám viedlo k príslušným kliknutiam. 

Používanie služby Google Ads je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pretože máme oprávnený záujem na čo najefektívnejšom marketingu našich produktov a služieb. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracovanie sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Na zabezpečenie bezpečnosti údajov používame pri prenose údajov do USA štandardné zmluvné doložky Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete na stránke: https://policies.google.com/privacy/frameworks ahttps://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/


Používanie služby Facebook Pixel

Naše webové sídlo používa na meranie konverzií pixel akcií návštevníkov od spoločnosti Facebook. Poskytovateľom tejto služby je Facebook Ireland Limited, 4 Canal Square, Dublin 2, Írsko. Upozorňujeme však, že údaje zhromaždené spoločnosťou Facebook sa prenášajú aj do USA a ďalších tretích krajín. 

Pomocou tejto aplikácie možno sledovať vaše správanie ako návštevníka webového sídla po tom, ako vás systém po kliknutí na reklamu v službe Facebook presmeroval na naše webové sídlo.

To umožňuje vyhodnocovať účinnosť reklám v službe Facebook na štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce reklamné opatrenia.

Zozbierané údaje sú pre nás anonymné, nemôžeme vyvodiť žiadne závery o vašej totožnosti. Údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Facebook, aby bolo možné prepojenie s príslušným profilom používateľa a aby spoločnosť Facebook mohla údaje používať na vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov spoločnosti Facebook. To umožňuje spoločnosti Facebook zobrazovať reklamy na stránkach služby Facebook, ako aj mimo služby Facebook. Toto používanie údajov nemôžeme ako prevádzkovateľ webového sídla ovplyvniť. 

Zásady používania údajov spoločnosti Facebook si môžete pozrieť na tomto odkaze:https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Používanie Facebook Pixel je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keďže máme oprávnený záujem na čo najefektívnejších reklamných opatreniach vrátane sociálnych sietí. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracovanie sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Na zabezpečenie bezpečnosti údajov používame pri prenose údajov do USA štandardné zmluvné doložky Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete na stránke: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ahttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381

Pokiaľ sa osobné údaje zhromažďujú na našom webovom sídle pomocou tu opísaného nástroja a odovzdávajú spoločnosti Facebook, nesieme my a spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, spoločne zodpovednosť za toto spracovanie údajov podľa článku 26 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spoločná zodpovednosť sa obmedzuje výlučne na zhromažďovanie údajov a ich prenos spoločnosti Facebook.

Spracovanie spoločnosťou Facebook, ktoré sa uskutoční po odoslaní, nie je súčasťou spoločnej zodpovednosti. Povinnosti, ktoré nám spoločne prináležia, boli stanovené v dohode o spoločnom spracovaní. Znenie dohody nájdete na tejto adrese:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Podľa tejto dohody nesieme zodpovednosť za poskytovanie informácií o ochrane osobných údajov pri používaní nástroja Facebook a za implementáciu tohto nástroja na našom webovom sídle spôsobom bezpečným z hľadiska ochrany osobných údajov. Za bezpečnosť údajov produktov služby Facebook zodpovedá spoločnosť Facebook. Práva dotknutej osoby (napr. žiadosti o informácie) týkajúce sa údajov spracúvaných spoločnosťou Facebook môžete uplatniť priamo u spoločnosti Facebook. Ak si u nás uplatníte práva dotknutej osoby, máme povinnosť ich postúpiť spoločnosti Facebook.

Ďalšie informácie o ochrane súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Funkciu remarketingu „Custom Audiences“ môžete deaktivovať v oblasti Nastavenia reklamy pod týmto prepojením. Upozorňujeme, že na tento účel sa najprv musíte prihlásiť do svojho účtu v službe Facebook:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Ak nemáte účet v službe Facebook, môžete reklamu založenú na používaní služby Facebook deaktivovať na webovom sídle Európskej aliancie pre interaktívnu digitálnu reklamu na tomto odkaze:http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

16. POUŽÍVANIE SLUŽBY MAPY GOOGLE

Naše webové sídlo používa službu Mapy Google, poskytovateľom tejto funkcie je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Mapy Google používame na zobrazenie informácií na mape, aby sme vám mohli lepšie ukázať polohu našich predajných partnerov a lepšie tak prispôsobiť naše služby vašim potrebám. Aby sme mohli plne ponúkať a používať služby Mapy Google, spoločnosť Google spracuje vaše údaje. Uložené údaje obsahujú zadané vyhľadávacie výrazy, vašu IP adresu a takisto súradnice zemepisnej šírky alebo dĺžky. Ak použijete funkciu plánovania trasy, uloží sa aj zadaná počiatočná adresa; toto ukladanie údajov prebieha na webovom sídle Mapy Google a je mimo našej kontroly. Používanie funkcie Mapy Google sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu v súlade s článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Keďže používanie je založené na vašom súhlase, môžete ho kedykoľvek odvolať.

Keďže sme do nášho webového sídla integrovali Mapy Google, vo vašom prehliadači je nastavený aspoň jeden súbor cookie (názov: NID). Tento súbor cookie ukladá údaje o vašom používateľskom správaní, ktoré spoločnosť Google používa na optimalizáciu vlastných služieb a poskytovanie prispôsobenej reklamy. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní tohto webového sídla sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Údaje uložené v spoločnosti Google sú anonymizované a po určitom čase sa vymažú.

Ďalšie informácie o tejto téme nájdete na tomto odkaze: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=at

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok a pri používaní služby Mapy Google plne uplatňujeme prísne požiadavky európskych orgánov na ochranu údajov. Upozorňujeme, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

17. ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI O ZAMESTNANIE 

Dobrovoľným poskytnutím svojich údajov (vrátane všetkých údajov v dokumentoch žiadosti o zamestnanie) súhlasíte s tým, že ich môžeme spracúvať výlučne na účely procesu prijímania nových zamestnancov. Osobné údaje získané v priebehu vašej žiadosti o zamestnanie (online, e-mailom, poštou alebo osobne), ako napríklad meno, adresa, dátum narodenia atď., sú prístupné len obmedzenému okruhu osôb v našej spoločnosti a my s nimi samozrejme zaobchádzame dôverne. Samozrejme, máte možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade vaše dokumenty a údaje zo systému odstránime. Ak chcete svoj súhlas odvolať, pošlite e-mail na adresu bewerbung@steinwerke.at. 

V prípade nadviazania pracovného pomeru sa údaje uložené v priebehu procesu prijímania nových zamestnancov použijú na dokončenie predzmluvných krokov (napr. na prípravu pracovnej zmluvy).

O stave vašej žiadosti o zamestnanie vás budeme informovať po ukončení procesu prijímania nových zamestnancov. V prípade negatívnej odpovede na vašu žiadosť si dovolíme vaše údaje uchovávať v evidencii a informovať vás o budúcich pracovných ponukách, ktoré zodpovedajú profilu vašej žiadosti, a to za predpokladu, že ste s tým súhlasili. 

Ak si to neželáte, vaše údaje budú okamžite vymazané. Ak si želáte vymazať svoje údaje žiadateľa o zamestnanie, pošlite e-mail na adresu bewerbung@steinwerke.at.

Verzia: septembra 2023
Skupina spoločností Friedl