Vyhlásenie o ochrane údajov

Informácia k spracovaniu údajov podľa článku 13 a 14 základného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO)
Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadna požiadavka. Spracovávame preto Vaše osobné údaje výlučne na základe zákonných ustanovení, napr. iba s Vašim súhlasom na účely, ktoré sme si s Vami dohodli. Vyhlásením o ochrane údajov Vás chceme podrobne informovať o spracovaní Vašich údajov v našom podniku a o právach, ktoré Vám prislúchajú.
Podniky obsahujú  spoločnosti Friedl Steinwerke GmbH, Kieswerke Friedl GmbH, Friedl Gesellschaft.m.b.H. a Friedl Kies GmbH. Vyhlásenie o ochrane údajov platí plne pre všetky podniky podnikateľskej skupiny.


1. Údaje zodpovedných osôb
2. Údaje týkajúce sa osôb a spracovanie
3. Právne základy a súhlas
4. Naše povinnosti
5. Vaše práva
6. Údaje pri uchádzaní sa o miesto
7. Webová stránka
8. Naše kontaktné údaje

1. Údaje o zodpovedných osobách

Všetky dopyty ohľadne ochrany dát/DSGVO prosíme podať na weppersdorf(AT)steinwerke.at.

2. Osobné údaje a ich spracovanie


Spracovávané sú iba také osobné údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu a zabezpečovanie obchodného vzťahu, alebo ktoré nám boli poskytnuté dobrovoľne. Spracovávame Vaše osobné údaje, ktoré spadajú pod nasledovné kategórie údajov:

- Kontaktné údaje (napr. firma, meno, priezvisko, adresa, znenie firmy, telefónne číslo, Fax, e-mail-adresa, údaje z predloženého preukazu totožnosti atď.)
- osobné údaje (napr. meno, adresa, vek, pohlavie, dátum narodenia, číslo sociálneho poistenia, fotografie, zdravotné údaje atď.)
- zmluvné údaje (napr. dodacie podmienky, dodacia adresa atď.)
- zúčtovacie údaje (napr. bankové údaje, IČ DPH, číslo OR atď.)
- údaje o solventnosti (napr. informácia z KSV atď.)
- údaje o objednávkach a príkazoch (napr. objednávateľ, dátum objednávky, dodacia adresa atď.)
- iné údaje týkajúce sa osôb (napr. poradenské dokumenty, história zákazníkov a dodávateľov, údaje o obratoch a dokladoch, údaje o predaji, obrazové údaje atď.)
- iné údaje uplatňované v rámci obchodných vzťahov

Ak nedôjde k realizácii kúpnej zmluvy, budú Vaše údaje uložené na reklamné účely. Hocikedy máte možnosť si nechať Vaše údaje vymazať.

3. Právne základy a súhlas

Vaše osobné údaje spracujeme podľa aktuálne platného znenia DSGVO a rakúskeho zákona o ochrane údajov.

3.1. Na splnenie našich (pred) zmluvných záväzkov (čl. 6 DSGVO ods.1.b)

Spracovanie údajov sa realizuje pre predaj a odbyt našich produktov a služieb, na účely obstarávania a dopravy ako aj na správu a analýzu zákazníkov.

3.2. Na splnenie našich právnych záväzkov (čl. 6 DSGVO ods.1.c)

Spracovanie Vašich údajov je potrebné za účelom splnenia rozličných zákonných a právnych záväzkov napr. zo zákonníka podnikateľských subjektov (UGB) alebo Spolkového daňového poriadku (BAO).

3.3. Na ochranu oprávnených záujmov (čl. 6 DSGVO ods.1.f)

Na základe zváženia záujmov môže byť  spracovanie údajov nad vlastné plnenie zmluvy na ochranu oprávnených záujmov vykonané nami alebo Tretím napr. v rámci vymáhania práva, na ochranu nášho podniku pred zmluvným alebo protizákonným konaním (kontroly vstupu a video-monitoring), na reklamné a marketingové účely, na realizáciu obchodu, na zistenie solventnosti atď.

3.4. Na základe Vášho slobodného súhlasu (čl. 6 DSGVO ods.1.a)

Spracovanie slobodne poskytnutých údajov bude vykonané iba na účely stanovené vo vyhlásení o súhlase. Udelený súhlas je možno v ľubovoľnej dobe s účinkom do budúcnosti zrušiť.

4. Naše povinnosti

4.1. Bezpečnosť údajov

Ochrana osobných údajov bude vykonaná príslušnými organizačnými a technickými opatreniami. Tieto opatrenia sa týkajú najmä ochrany nedovoleného, protiprávneho alebo náhodného prístupu, spracovania, straty, použitia a manipulácie. 
Bez ohľadu na snahu dodržať vždy primeraný vysoký stav požiadaviek na spoľahlivosť, nie je možné vylúčiť, že informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom internetu, neuvidia a nepoužijú iné osoby.  
Prosím berte na vedomie, že kvôli tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za zverejnenie informácií na základe nami nespôsobených chýb pri prenose dát a/alebo neautorizovanom prístupe Tretích (napr. hackerský prístup na emailový účet príp. telefón, zachytenie faxov).

4.2. Použitie údajov

Údaje, ktoré nám budú poskytnuté, nepoužijeme na iné účely, ako na účely súvisiace s Vaším súhlasom alebo na účely, ktoré pokrýva ustanovenie podľa zákona DSGVO. Výnimkou je využitie na štatistické účely, pokiaľ boli poskytnuté údaje anonymizované.

4.3. Postúpenie údajov Tretím

Na splnenie Vašej objednávky je podľa možnosti aj potrebné postúpiť Vaše údaje Tretím (napr. daňovému poradcovi, špedičným a prepravným podnikom, bankám, právnym zástupcom v obchodných prípadoch, audítorom, súdom v prípade podnetu, správnym orgánom v prípade podnetu, kooperujúcim zmluvným a obchodným partnerom, poradenským podnikom, obstarávateľom (poskytovateľom IT služieb), poisťovniam v prípade podnetu, organizáciám na ochranu kreditu atď.). Postúpenie Vašich údajov sa realizuje výlučne na základe zákona DSGVO, obzvlášť na splnenie Vašej objednávky alebo na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.
Spravovanie údajov sa realizuje v rámci našej podnikateľskej skupiny centrálne a preto sa nejedná  o postúpenie Tretím.

4.4. Oznámenie rozpätia údajov

Usilujeme sa zabezpečiť, aby boli rozpätia údajov včas zistené a v danom prípade bezodkladne zaslané Vám alebo príslušnému dozornému orgánu pri zahrnutí príslušných kategórií, ktorých sa to týka.  

4.5. Uchovávanie údajov

Údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je to potrebné pre splnenie našich zmluvných príp. zákonných záväzkov a na ochranu prípadných nárokov zodpovednosti za škodu.

5. Vaše práva

Ako zákazník, dodávateľ, záujemca, uchádzač, spolupracovník príp. všeobecne ako postihnutý máte vždy nasledovné práva.

5.1. Právo na informácie (čl. 15 DSGVO)

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje spracovávané a pokiaľ je to tento prípad, máte právo na informácie o týchto osobných údajoch a na nasledovné informácie:
- účely spracovania,
- kategórie spracovávaných osobných údajov,
- príjemcovia alebo kategórie príjemcov voči ktorým boli osobní údaje zverejnené alebo ešte budú zverejnené, obzvlášť pri príjemcoch v tretích krajinách alebo pri medzinárodných organizáciách,
- pokiaľ je to možné, plánovanú dobu, na ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby,
- existencia práva na opravu alebo zmazanie príslušných osobných údajov alebo na obmedzenie spracovania zodpovednou osobou alebo práva na podanie námietky voči tomuto spracovaniu,
- existencia práva na podanie sťažnosti na dozorný orgán,
- ak sa osobné údaje neuplatnia u postihnutej osoby, všetky použiteľné informácie o pôvode údajov,
- existencia automatizovaného rozhodovacieho procesu vrátane profilovania podľa článku 22 odseky 1 a 4 – minimálne v týchto prípadoch – informácie s výpovednou hodnotou o zahrnutej logike ako aj dosah a cielené dopady takého spracovania pre postihnutú osobu

5.2. Právo na opravu (čl. 16 DSGVO)

Máte právo na opravu Vašich chybných osobných údajov alebo právo na skompletizovanie Vašich nekompletných osobných údajov.
 
5.3. Právo na vymazanie (čl. 17 DSGVO)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ existuje jeden z nasledovných dôvodov:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli uplatnené alebo inak spracované.
- Odvolávate Váš súhlas, na ktorý sa opieralo spracovanie podľa článku 6 odsek 1 písmeno a EU-DSGVO a chýba iný právny základ pre spracovanie.
- Podávate námietku podľa článku 21 odsek 1 EU-DSGVO voči spracovaniu a neexistujú žiadne prioritné oprávnené dôvody pre spracovanie alebo podávate námietku podľa článku 21 odsek 2 voči spracovaniu.
- údaje týkajúce sa osôb boli nezákonne spracované.
- Vaše údaje boli spracované nezákonne.
- Vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie právneho záväzku podľa práva únie alebo práva členských štátov, ktorému podlieha zodpovedná osoba.
- Vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie právneho záväzku podľa práva únie alebo práva členských štátov, ktorému podlieha zodpovedná osoba.
- Osobné údaje boli uplatnené vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej spoločnosti podľa článku 8 odsek 1 EU-DSGVO.

5.4. Právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 DSGVO)

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich údajov, ak existuje jedna z nasledovných podmienok:
- popierate správnosť osobných údajov – v tomto prípade je obmedzenie na určitú dobu oprávnené, ktorá nám umožňuje preveriť správnosť osobných údajov,
- spracovanie je nezákonné a odmietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie používania osobných údajov,
- Vaše osobné údaje nie sú dlhšie potrebné na účely spracovania, Vy však potrebujete tieto údaje na uplatnenie, vykonávanie alebo obranu právnych nárokov,
- podali ste námietku voči spracovaniu podľa čl. 21 odsek 1 EU-DSGVO a pokiaľ nie je doposiaľ určené, či prevládajú oprávnené dôvody nášho podniku voči Vašim dôvodom.

5.5. Právo na prenos údajov (čl. 20 DSGVO)

Máte právo uchovávať príslušné osobné údaje v štruktúrovanom, bežnom formáte, ktorý je čitateľný na PC, a máte právo postúpiť tieto údaje inej zodpovednej osobe, pokiaľ:
- spracovanie spočíva na súhlase podľa článku 6 odsek 1 písmeno a  alebo článku 9 odsek 2 písmeno a EU-DSGVO alebo na zmluve podľa článku 6 odsek 1 písmeno b EU-DSGVO a
- spracovanie je vykonávané pomocou automatizovaného procesu

5.6. Právo na námietku (čl. 21 DSGVO)

Z dôvodov, ktoré vyplynú z Vašej mimoriadnej situácie, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných,  ktoré je vykonávané podľa článku 5 odsek 1 písmená e alebo f zákona EU-DSGVO. 

5.7. Právo na sťažnosť

Ak ste toho názoru, že spracovanie Vašich osobných údajov nie je z našej strany v súlade s platným právom na ochranu údajov alebo inak porušuje Vaše nároky právne na ochranu údajov, existuje možnosť podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne. V Rakúsku je týmto zodpovedným orgánom Úrad na ochranu údajov.
Za predpokladu, že vzniknú zmeny Vašich osobných údajov, požiadame o príslušné oznámenie.
Máte kedykoľvek právo odvolať udelený súhlas na použitie Vašich osobných údajov. Vaša žiadosť na informáciu, vymazanie, opravu, námietku a/alebo prenos údajov, v poslednom menovanom prípade, pokiaľ tým nebudú spôsobené neprimerané náklady, môže byť nasmerovaná adresu uvedenú v bode 1 tohto vyhlásenia.

6. Údaje pri uchádzaní sa miesto

6.1. Uplatnenie a použitie údajov pri uchádzaní sa o miesto

Osobné údaje získané počas uchádzania sa (online, e-mail, poštou alebo osobne) ako napr. meno, adresa, dátum narodenia príp. ďalšie údaje, ktoré nám boli dobrovoľne poskytnuté, sa používajú výlučne v súvislosti s procesom uchádzania sa a prístup k nim má iba obmedzený okruh personálu.

6.2. Realizácia služobného vzťahu

Ak dôjde k realizácii služobného vzťahu, použijú sa údaje, ktoré sú počas procesu uchádzania sa o miesto uložené, na predzmluvné opatrenia (príprava služobnej zmluvy)

6.3. Vaše údaje po uplynutí procesu uchádzania sa o miesto

Po uplynutí procesu uchádzania sa o miesto budete informovaní o stave Vášho uchádzania sa o miesto. V prípade negatívneho priebehu Vášho uchádzania sa o miesto budú Vaše údaje uchované v evidencii a v prípade budúcich pracovných ponúk zodpovedajúcich Vášmu profilu, budete informovaní.  Ak si to nebudete želať, budú Vaše údaje kompletne vymazané.

6.4. Vymazanie Vašich údajov pri uchádzaní sa o miesto

V prípade Vašej požiadavky na vymazanie Vašich údajov týkajúcich sa uchádzania sa o miesto, zašlite e-mail na adresu e.glatz(AT)steinwerke.at.

7. Webová stránka

7.1. Súhlas

Použitím webovej stránky súhlasíte s uložením a použitím Vašich údajov uvedených v tomto vyhlásení. Zmeny na tomto vyhlásení o ochrane údajov sú vykonávané priamo na tejto stránke tak, že ste stále informovaní o tom, ktoré údaje ukladáme a používame.

7.2. Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré na tejto webovej stránke elektronicky odovzdávate, ako napr. meno, e-mailová adresa, adresa alebo iné osobné údaje, sú z našej strany používané iba na príslušný účel, bezpečne archivované a nie sú odovzdávané Tretím. Obstarávateľ zbiera a ukladá automaticky informácie na web-serveri ako použitý vyhľadávač, operačný systém, odkazová stránka, IP-adresa, čas prístupu atď. Tieto údaje nemôžu byť priradené iným určitým osobám bez kontroly ďalších dátových zdrojov a  my taktiež ďalej nevyhodnocujeme tieto údaje, pokiaľ neexistuje protiprávne využitie našej webovej stránky.

7.3. Formulárové údaje a komentáre

Ak návštevníci webovej stránky zanechajú komentáre alebo formulárové záznamy, zadané údaje a ich IP-adresy sú ukladané. Vykonáva sa to kvôli bezpečnosti, pre prípad, že niekto píše protiprávne obsahy (urážky, ľavicová alebo pravicová extrémistická propaganda, nenávistné postoje atď.). V tomto prípade nás zaujíma totožnosť autora.
Osobné údaje spracovávame iba podľa platných právny ustanovení na ochranu osobných údajov. Ak s nami korešpondujete alebo ak vyplníte formulár s údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári sú spracovávané na špecifické účely (zaslanie katalógu alebo Vaše špecificky uvedené otázky).

7.4. Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú tejto webovej stránke na PC návštevníka ukladať špecifické informácie týkajúce sa užívateľa, počas návštevy našej webovej stránky Cookies pritom pomáhajú zisťovať frekvenciu použitia a počet užívateľov našich internetových stránok a taktiež aj  pre Vás vytvárať komfortným účinným spôsobom naše ponuky. Používame jednak prechodné Cookies, ktoré sú ukladané na dobu Vášho používania našej webovej stránky a jednak permanentné Cookies, aby sa dali zachovať informácie o návštevníkoch, ktorí opakovane chodia na našu webovú stránku. Účel použitia týchto Cookies spočíva v tom, aby sme mohli poskytnúť optimálne vedenie užívateľov a taktiež aj rozpoznať návštevníkov a aby sme mohli pri opakovanom používaní prezentovať podľa možnosti atraktívnu webovú stránku a zaujímavé obsahy. Obsah permanentného Cookies sa obmedzuje na identifikačné číslo. Meno, IP-adresa atď. Sa neukladajú. Tvorba individuálneho profilu o Vašej charakteristike používania nevykonáva.
Využitie našich ponúk je možné aj bez Cookies. Vo Vašom vyhľadávači môžete ukladanie Cookies deaktivovať, obmedziť na určité stránky alebo môžete Váš webový vyhľadávač (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, …) nastaviť tak, že Vás informuje, ak je nejaké Cookie zasielané. Cookies môžete taktiež hocikedy vymazať z HDD Vášho PC. Berte však prosím na vedomie, že v tomto prípade musíte rátať s obmedzeným zobrazením stránky a s obmedzeným vedením užívateľa.

Tieto zásady používania súborov cookie boli vytvorené a aktualizované spoločnosťou CookieFirst.com.  

7.5. Požadovať kontakt s nami/ katalóg

Ak sa s nami skontaktujete pomocou formuláru na webovej stránke alebo pomocou e-mailu, uložia sa u nás Vaše uvedené údaje za účelom spracovania dopytu a pre prípad následných otázok na šesť mesiacov. Tieto údaje neposkytuje ďalej bez Vášho súhlasu.

7.6. Väzby na iné webové stránky

Naša webová stránka obsahuje taktiež väzby na iné webové stránky tretích poskytovateľov.
Spoločnosť Friedl nie je zodpovedná za opatrenia ochrany údajov alebo za obsah iných webových stránok.

7.7. Spravodaj

V pravidelných intervaloch zasielame našim partnerským firmám spravodaj s aktuálnymi informáciami o produktoch a predaji, informácie o jestvujúcich podujatiach a o aktuálnych reklamných opatreniach.   
Ak už nemáte viac záujem dostávať od nás e-mailové správy, môžete Váš predchádzajúci súhlas hocikedy zrušiť. A týmto účelom nám prosím pošlite príslušnú správu na  weppersdorf(AT)steinwerke.at.

7.8. Použitie Google Analytics s IP anonymizáciou

- Webová analýza / Google Analytics
Naša webová stránka využíva Google Analytics, vrátane funkcií Universal Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google").  Google Analytics používa tzv. „Cookies", textové súbory, ktoré sú ukladané na Vašom PC, a ktoré umožňujú vykonávať analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vyrábané pomocou Cookie o Vašom používaní webovej stránky sú spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sú ukladané.
- IP-anonymizácia (IP-Masking)
Na základe definitívne nevyjasneného právneho stavu na použitie nájstrojov analýzy s kompletnými IP-adresami sa používa na našej webovej stránke nástroj Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()". Vašu IP-adresu preto skráti Google pred ďalším použitím ešte v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a teda použije viac anonymizovanú.  Iba vo výnimočných prípadoch bude prenesená úplná IP-adresa na server Google v USA a tam bude skrátená.
V našej objednávke použije Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho použitia webovej stránky, aby boli zostavené správy o webových aktivitách a aby nám boli poskytnuté ďalšie služby spojené s využitím webovej stránky a využitia.
IP-adresa (skrátená) odovzdaná v rámci Google Analytics Vašim vyhľadávačom nebude zlúčená s inými údajmi Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho softvéru vyhľadávača; upozorňujeme Vás však na to, že nebudete môcť v tomto prípade využiť všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete registrácii údajov vytvorených pomocou cookies a vzťahujúcich sa na využitie webovej stránky (vrát. Vašej IP-adresy)  na Google ako aj spracovaniu týchto údajov pomocou Google zabrániť, ak si pod nasledujúcim linkom  (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stiahnete a inštalujete použiteľný Browser-Plugin.
Bližšie informácie k podmienkam použitia a ochrane dát Google Analytics nájdete na https://www.google.de/intl/de/policies/.

7.9. Zahrnutie služieb a obsahov Tretích

Môže sa stať, že v rámci tejto online ponuky sú zahrnuté obsahy tretích, napr. videá z YouTube, mapový materiál z Google-Maps alebo grafiky iných webových stránok.  Toto vždy predpokladá, že poskytovatelia týchto obsahov (ďalej označovaní ako „Tretí poskytovatelia“) využívajú IP-adresu užívateľov. Pretože bez IP-adresy by  nemohli posielať obsahy na vyhľadávač príslušného užívateľa. IP-adresa je potrebná na zobrazenie týchto obsahov. Snažíme sa využívať iba také obsahy, ktorých príslušní poskytovatelia používajú IP-adresu iba na zasielanie obsahov. Avšak nemáme žiadny vplyv na to, al tretí poskytovatelia ukladajú IP-adresu napr. na štatistické účely. Pokiaľ je nám toto známe, objasníme to užívateľom. Ďalšie informácie na využívanie údajov spoločnosťou Google nájdete na  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy

8. Naše kontaktné údaje

Ochrana Vašich údajov je obzvlášť dôležitá. Pre Vaše otázky alebo Vaše zrušenie sme Vám kedykoľvek k dispozícii pod uvedenými kontaktnými údajmi.


Friedl Steinwerke GmbH/Kieswerk Friedl GmbH
Industriegelände
A-7331 Weppersdorf
Tel: +43-2618-3208-0
Fax: +43-2618-3208-490
E-Mail: weppersdorf(AT)steinwerke.at