Predajné a dodacie podmienky

1. Rozsah platnosti: Nasledujúce podmienky platia pre Friedl Gesellschaft m. b. H. a prípadné ďalšie spoločnosti spojené s touto spoločnosťou. Pre všetky naše ponuky, predaje a dodávky platia nasledujúce podmienky. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok podliehajú nášmu výslovnému písomnému súhlasu. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade ďalšieho predaja našich výrobkov oznámi tieto predajné a dodacie podmienky svojim kupujúcim. Tieto predajné a dodacie podmienky sa preto aplikujú aj v prípade následných odpredajov a náš kupujúci sa zaväzuje, že ich buď začlení do svojich vlastných predajných a dodacích podmienok alebo ich oznámi svojim kupujúcim a zaviaže ich týmito predajnými a dodacími podmienkami.

2. Ponuky a ceny: Všetky naše ponuky sú nezáväzné. Vyhradzujeme si právo, v priebehu štyroch týždňov odstúpiť od uzavretia kúpnej zmluvy. Sme oprávnení, (ak kupujúci predáva tovar ďalej) primerane zvýšiť uvedené ceny, ak medzi uzatvorením kúpnej zmluvy a termínom dodania dôjde k zvýšeniu cien zo strany našich subdodávateľov. Ak nie je uvedené inak, naše ponúkané ceny sú jednotkové a nie celkové a platia ako ceny bez DPH, zo závodu, bez naloženia. Kúpna zmluva vzniká až našim písomným potvrdením objednávky alebo (ak nebolo vystavené) vydaním tovaru. Ak proti potvrdeniu objednávky (ak bolo vystavené) v priebehu 5 dní nebola písomne podaná námietka, považuje sa za akceptované.

3. Dodanie: Dodacia lehota uvedená v ponuke začína plynúť dňom potvrdenia objednávky a doručenia všetkých pre jej realizáciu potrebných podkladov. Termínované dodávky sa musia dohodnúť s našim disponentom najneskôr 3 pracovné dni pred termínom dodania. Bližšie časové vymedzenie ako doobeda alebo poobede nie je možné. Z omeškania dodávky alebo nemožnosti dodania nevznikajú žiadne nároky na náhradu škody ako ani žiadne iné nároky; a to nie len v prípade, že omeškanie bolo zapríčinené okolnosťami, za ktoré nezodpovedáme (omeškanie dodávateľa, vyššia moc, dopravné prekážky, úradné nariadenia, nepokoje atď.), ale aj za iných okolností, ktoré neboli spôsobené hrubou nedbanlivosťou z našej strany. Pri úplnom alebo čiastočnom výpadku dodávok od našich dodávateľov nie sme povinní nakúpiť tovar od tretích osôb. Všetky príjazdové komunikácie musia byť schválené a vhodné pre prejazd našimi vozidlami a pre vykládku. Akékoľvek zvýšené náklady z tohto titulu (prekládka, omeškanie atď.) idú na ťarchu našich zákazníkov. Za škody spôsobené dodaním a prekládkou ručíme len v prípade hrubej nedbalosti. Nedotknuté tým zostávajú naše nároky na náhradu škody, napr. za poškodenie vozidiel. Dodávka sa vždy vykonáva na riziko kupujúceho. Bezplatná doba vykládky z motorového vozidla činí 30 minút, pre kamión s prívesom 60 min. Dlhšie doby vykladania sa účtujú osobitne: minimálne 23,- € plus DPH za ¼ hodiny. Pre dodávky hotového betónu platia okrem toho všeobecné predajné a dodacie podmienky pre závody na výrobu transportného betónu v platnom znení, vydané Združením rakúskych závodov na výrobu transportného betónu, Pracovné a platobné podmienky pri čerpaní betónu, vydané rovnakým vydavateľom, ako aj príplatky za osobitné práce podľa nášho cenníka v prípade ich vyžiadania.

4. Zabezpečenie nákladu: Výslovne upozorňujeme, že pri odbere tovaru od prepravcu a z jeho poverenia vodič sám zodpovedá v zmysle ustanovení §§ 101 a ďalších zákona o motorových vozidlách (KFG) za riadne vyloženie a zabezpečenie nákladu, pretože v závodoch nie je nikoho, kto by bol splnomocnený na vydanie príkazov v súvislosti s vykládkou. Úlohou vodiča s ohľadom na náklad je predovšetkým dodržanie zaťaženia náprav a celkovej hmotnosti, dodržanie výšky, šírky a dĺžky nákladu a aby náklad a jeho jednotlivé časti boli na vozidle chránené a zabezpečené vhodnými prostriedkami, tak aby vydržal pôsobenie síl, ktoré pôsobia v normálnej prevádzky a aby nebola obmedzená bezpečná prevádzka vozidla a nikto nebol ohrozený. Tovar, musí byť počas prepravy zaistený tak, aby odolal jazde v zákrutách a núdzovému brzdeniu.

6. Platba: Ak nebolo dohodnuté inak, platba za naše plnenie je splatné ihneď po doručení faktúry bez zrážky. Prijaté platby budú použité najskôr na úroky a výdavky resp. vždy na najstaršiu neuhradenú faktúru. V prípade omeškania platby účtujeme, bez ujmy ďalších nárokov, úroky z omeškania vo výške najmenej 1,2 % p. m. ako aj výdavky na upomienky a inkaso platby. V prípade omeškania platby (ak kupujúci predáva tovar ďalej) nám prislúcha aj právo, zvýšenia cien, ktoré nastali do prijatia platby, účtovať zákazníkovi. V prípade prijatia objednávky vychádzame zo solventnosti zákazníka. Sme oprávnení, kedykoľvek odstúpiť od ponuky alebo zmluvy alebo zastaviť dodávky, ak dohodnuté platobné podmienky nie sú dodržané alebo nám budú známe okolnosti o zákazníkovi, ktoré spochybňujú jeho solventnosť. Okrem toho sme oprávnení, v prípade oneskoreného zaplatenia predchádzajúcej dodávky, aj pre ešte neuskutočnené objednávky, zmeniť platobné podmienky, požadovať platbu vopred alebo odmietnuť splnenie objednávky aj bez stanovenia náhradnej lehoty. Platbu zmenkou alebo šekom akceptujeme iba s cieľom zaplatenia pohľadávky. Diskontné úroky a výdavky súvisiace s eskontom zmeniek znáša kupujúci. V prípade objednávky výrobkov, ktoré bežne neskladujeme, a špeciálnych vyhotovení je potrebné pri zadaní objednávky zaplatiť zálohu vo výške najmenej polovice celkovej hodnoty. V prípade ak kupujúci predáva tovar ďalej, zákazník nie je oprávnený – a to ani v prípade reklamácie – zadržať platbu alebo časť platby, a zároveň podlieha všeobecnému zákazu započítania pohľadávok. Odstúpenie pohľadávky kupujúceho proti nám v prospech tretích osôb bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu je neprípustné. Sme oprávnení, naše pohľadávky v ktoromkoľvek okamihu započítať záväzkami príslušného zákazníka. Rabaty/skonto sa priznáva zásadne z hodnoty tovaru zo skladu a nie od ostatných fakturovaných položiek ako napríklad preprava, režijné hodiny, poplatky za požičanie strojov, palety atď.

7. Záruka a náhrada škody: Naše dodávky je potrebné pri preberaní kupujúcim alebo ním poverenými osobami starostlivo skontrolovať na množstvo a kvalitu. Nedostatky oznámi kupujúci predávajúcemu písomne bezodkladne, najneskôr však 3 pracovné dni po odovzdaní, v opačnom prípade so dodávka považuje za dodávku bez nedostatkov. Reklamovaný tovar nesmie byť použitý, v opačnom prípade záruka zaniká. Záručná lehota v prípade skrytých nedostatkov tiež začína plynúť odovzdaním. Súčasne s reklamáciou nedostatkov je potrebné, na požiadanie poslať nám vzorky reklamovaného tovaru ako aj doklady. Riadne a načas oznámené reklamácie nám umožňujú zvoliť si niektoré z nasledujúcich riešení: v priebehu primeranej lehoty uskutočniť vylepšenie, vymeniť tovar, poskytnúť zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Akékoľvek záručné nároky voči nám sú zmluvne obmedzené hodnotou nami dodaného chybného výrobku. Výskyt nedostatkov neoprávňuje k zadržaniu platieb. V prípade reklamácie, ktorá sa preukáže ako neopodstatnená, nám kupujúci preplatí všetky náklady a výdavky spojené s jej vybavením. Vrátenie reklamovaného tovaru, s výnimkou nami vyžiadaných vzoriek, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je dovolené. Ak by nám mal byť tovar napriek tomu vrátený, je potrebné nahradiť nám všetky náklady bez ohľadu na ich druh, ktoré nám tým vzniknú. Z prevzatia vráteného tovaru nemožno zo strany kupujúceho odvodiť voči nám žiadne nároky alebo iné právne následky. Rovnako ani kontrola nedostatku z našej strany nezakladá žiadne nároky kupujúceho alebo iné právne následky. Riziko použiteľnosti tovaru na určitý účel alebo určitým spôsobom znáša kupujúci, s výnimkou prípadu, ak nie je z našej strany písomne prisľúbené inak. Je na kupujúcom, aby si zadovážil predpisy na spracovanie resp. platné zásady stavebnej techniky. Kupujúci sa zaväzuje, všetky naše údaje skontrolovať osobne alebo prostredníctvom odborníka ešte pred spracovaním. Z titulu náhrady škody ručíme iba za úmysel alebo hrubú nedbanlivosť. Nároky na náhradu škody sa premlčia v priebehu 6 mesiacov od zistenia škôd kupujúcim a škodcom. Friedl Gesellschaft m.b.H. výslovne poukazuje na to, že nepokladá žiadne ňou vyrobené betónové výrobky alebo výrobky z betónových kameňov; položením týchto výrobkov je potrebné poveriť oprávnených pokladačov s koncesiou alebo spoločnosti na pokladanie kameňov. V prípade našich Pokynov na pokladanie a spracovanie, ktoré poskytujeme v rámci predaja, ide preto iba o nezáväzné odporúčania, za ktoré spoločnosť Friedl Gesellschaft m.b.H. neručí – bez ohľadu na druh ručenia. Prípadné farebné rozdiely bez ohľadu na druh, vyblednutie farby, výkvety napríklad vápna alebo solí, ktoré obsahujú použité základné produkty, ako aj rozdiely v štruktúre našich betónových výrobkov sú neodvratné a nepredstavujú nedostatok. To isté platí pre zlomené hrany a trhliny na našich výrobkoch v dôsledku neodborného položenia. Výrobca nezaručuje odolnosť voči pôsobeniu špeciálnych podmienok (napr. chemické vplyvy, kyslý dážď). Lomy v rozsahu do 2 % dodaného množstva sa považujú za bežné v tomto odvetví a nie sú nahradené. Použité smú byť iba také posypové soli, ktoré sú vhodné na povrchy viazané cementom. V prípade výrobkov z našich línií Parkstone a Novum a v prípade podobných liatych povrchov odporúčame zásadne nepoužívať posypové soli. Za poškodenie povrchu vplyvom posypových solí alebo iných prípravkov, ktorými bol povrch našich kameňov ošetrený, ako aj použitím vysokotlakových čističov neručíme. Výrobky so zušľachteným povrchom (napr. s prídavnou povrchovou vrstvou, brúsené diamantom) mávajú hladší povrch a spočiatku môže existovať vyššie nebezpečenstvo pokĺznutia. V prípade akýchkoľvek údajov v našich predajných podkladoch sú omyly a tlačové chyby vyhradené.

8. Ručenie za výrobok: Nižšie uvedené podmienky platia len pre zmluvy s firmami. Pokiaľ to zákon pripúšťa, neručíme našim zmluvným partnerom za vecné škody spôsobené udalosťami spadajúcimi pod ručenie za výrobok. Náš zákazník sa zaväzuje spolupracovať tak, aby škoda z ručenia za výrobok bola odvrátená alebo aby bola čo najmenšia. Oznámenia kupujúcich, ktoré by pripúšťali závery o príčinách relevantných pre ručenie za výrobok, sa musia ihneď postúpiť ďalej.
Náš zákazník je povinný poskytovať svojim zákazníkom návody a bezpečnostné upozornenia podľa aktuálneho stavu. Naše výrobky možno predávať len v bezchybnom stave a v súlade s platnými predpismi. Neručíme za výrobky a s nimi spojené informácie, ktoré predáva náš zákazník. V prípade stiahnutia výrobkov z predaja je náš zákazník povinný okamžite zastaviť predaj nami menovaného tovaru a podieľať sa na vlastné náklady na výmene starého tovaru za nový. Nároky voči nám z takýchto opatrení zamietame (napr. z prestoja zapojených pracovníkov, atď.).
Ručenie presahujúce zákon o povinnom ručení sa na nás vzťahuje len v prípade, ak sa nám dokáže úmysel alebo hrubá nedbalosť. Je povinnosťou zákazníka, aby sám dodržiaval všetky údaje týkajúce sa našich výrobkov s osobitným ohľadom na bezpečnosť. Nezodpovedáme za škody, ktoré podliehajú poistnej ochrane.

9. Spätné zásielky (vrátený tovar), obal, palety, stojky: Vrátený tovar musí byť v našom sklade nepoškodený a čistý do 3 týždňov od vyexpedovania. Tovar musí byť zabalený v originálnom obale, t.j. berieme späť len neotvorené palety obalené originálnou fóliou. Vrátenie tovaru vyžaduje náš predchádzajúci písomný súhlas. Náklady na vrátenie tovaru činia minimálne 25 % manipulačný poplatok z hodnoty tovaru plus náklady dopravy. Výmena tovaru je vylúčená u špeciálne vyrobeného tovaru a neskladovaného tovaru; u obchodného tovaru si vyhradzujeme právo na jeho výmevýmenu. Obalový materiál sa účtuje osobitne. Za tovar, ktorý sa odovzdáva na paletách a vo veľkoobjemových vreciach (big bags) požadujeme náhradu za každú paletu/vrece. Táto náhrada sa považuje sa vykonanú, ak nám bude obal vrátený do skladu v priebehu 6 mesiacov od dátumu expedície v bezchybnom stave. Odvoz prázdnych paliet našimi vozidlami sa účtuje osobitne.

10. Poškodenie: Tovar sa zasiela na nebezpečenstvo objednávateľa, aj pri dodávkach vyplatene na miesto určenia. Pri odvoze tovaru kupujúcim prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo poškodenia na kupujúceho okamihom poskytnutia tovaru.

11. Výhrada vlastníctva: Dodaný tovar ostáva našim vlastníctvom až do zaplatenia príslušnej pohľadávky, ako je fakturovaná čiastka vrátane prípadných úrokov a výdavkov. V prípade omeškania platby zo strany nášho zákazníka sme oprávnení tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva stiahnuť bez toho, aby sme tým odstúpili od zmluvy. Kupujúci nie je oprávnený tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, dať do zálohy alebo previesť do vlastníctva inej osoby ako istinu. Kupujúci je povinný, umožniť nám prístup k tým plochám, na ktorých skladuje náš tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, a oprávňuje nás resp. zaväzuje sa, tento tovar označiť a vydať. Kupujúci je povinný, bezodkladne nám oznámiť zákroky tretích osôb. Náš zákazník nám pre istotu už teraz odstupuje svoju pohľadávku proti tretím osobám, ak táto vznikne ďalším predajom alebo spracovaním našich tovarov, až do naplnenia všetkých našich nárokov proti nemu. V prípade spojenia alebo zmiešania tovaru podliehajúceho výhrade s inými vecami nám prislúcha spoluvlastníctvo na novej veci a to v pomere hodnoty tovaru podliehajúceho výhrade a hodnoty iných vecí v okamihu spojenia resp. zmiešania. Ak je takto vytvorená vec predaná ďalej, odstúpi nám náš zákazník pomernú časť kúpnej ceny z ďalšieho predaja v zmysle predchádzajúcich ustanovení. Ak je tovar podliehajúci výhrade v rámci podnikovej zákazky spracovaný takým spôsobom, že vlastníctvo nadobudne tretia osoba, odstúpi nám náš zákazník v zmysle predchádzajúcich ustanovení svoj nárok na pomernú podnikovú mzdu.

12. Neúčinnosť: Ak by bolo jedno alebo viac ustanovení neúčinných, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení tejto zmluvy. Neplatné zmluvné ustanovenia sa nahradia takou právnou úpravou, ktorá sa najviac priblíži zmyslu a účelu neplatného ustanovenia.

13. Miesto plnenia, sídlo súdu, použité právo: Miestom plnenia je príslušný závod firmy Friedl Gesellschaft m.b.H. Výklad predajných a dodacích podmienok ako aj spory zo zmluvného vzťahu podliehajú formálnemu a hmotnému rakúskemu právu. Pre všetky spory je príslušný výlučne vecne a miestne príslušný súd v sídle firmy Friedl Gesellschaft m.b.H., čo platí aj pre zahraničné obchody. Aplikovanie kúpneho práva OSN je vylúčené.

Technické zmeny, omyly, tlačové chyby a chybný preklad sú vyhradené.