Hľadanie produktov

VYBUDOVANIE PLOTOV A MÚRIKOVSTABILITA STIEN (NAPRÍKLAD Z PLOTOVÝCH, MÚROVÝCH A ČREPNÍKOVÝCH TVÁRNIC)

Rozhodujúce faktory na výpočet stability sú: poloha, dĺžka, výška a hrúbka steny, ako aj zemný tlak a zaťaženie vetrom (rýchlosť vetra). Tieto výpočty musí vykonať statik, ktorý okrem iného zohľadní miestne danosti. Podľa pokynov statika vyhotovte aj prípadné drenáže.

Oporný múrik: 

Pri staticky veľmi namáhaných oporných múrikoch sa musí postaviť napríklad betónová stena. Pred ňu sa postavia múrové tvárnice ako obloženie.

Projekt:

Základ a plotový systém naplánujte a postavte na základe daných fixných bodov (napr. hranica pozemku), vlastných fixných bodov (napr. bránka do záhrady, vstupná brána) a rozmeru tvárnic. Pri posunutí stĺpikov sa vyžaduje presné naplánovanie, pretože stredy stĺpikov sa musia nachádzať nad styčnými škárami. Tým sú dané začiatočné tvárnice (celé alebo rezané) prvého radu, resp. pri fixných bodoch (obr. 7) .

Ak dĺžka plota medzi fixnými bodmi nezodpovedá presne rozmeru rastra tvárnic, resp. rezaných tvárnic, musíte na vhodných miestach začleniť skrátené tvárnice.

Nevyhnutné inštalácie, ako napr. elektrický vrátnik, ako aj dilatačné škáry, sa musia premyslieť už vo fáze projektovania. Ideálna teplota pri výstavbe a zretí základu a muriva je v rozsahu 5 až 25 °C (aj v noci). Pri vyšších teplotách zabezpečte zakrytie. Počas celej výstavby zabezpečte ochranu spracovaného betónu, malty a lepidla pred mokrom.

ODPORÚČANÉ POKYNY NA SPRACOVANIE PRI STAVBE ZÁKLADOV PRE MÚRIK ALEBO PLOT

Všetky múriky a ploty potrebujú základový pás, zvyčajne z betónu triedy C12/15, s konzistenciou minimálne F45. Náležité vyhotovenie základu je dôležitým predpokladom na úspešné postavenie celého muriva. Šírka základov by mala byť o cca 10 – 15 cm širšia ako budovaná stena. Hĺbka musí zodpovedať výške, sklonu a zaťaženiu stavaného múru, ako aj hĺbke zamŕzania pôdy (cca 80 – 100 cm), prípadne podkladovým podmienkam pod povrchom. Natiahnite šnúru, aby ste vedeli presne určiť priebeh múru .

Po vykopaní základového pásu zohľadnite nutné inštalácie pre poštovú schránku, zvonček, elektrický vrátnik, kameru atď. na miestach na to určených. Ak je to nutné (napríklad pri nerovnej pôde, nedostatočnej pevnosti stien výkopu) vybudujte debnenie alebo použite betónové debniace tvárnice

Upozornenie: Horná hrana základu by sa mala nachádzať min. o 2 cm pod požadovanými výškami susediacich plôch, v závislosti od vyhotovenia týchto plôch, napr. trávnik, dlažba. Pri existujúcom spáde pozemku sa základ vyhotoví s odstupňovaním, v závislosti od výškových a dĺžkových rozmerov plotových tvárnic (obr.).

Odporúča sa predelenie základu každých 6 m (v závislosti od vyhotovenia plota) a táto dilatačná škára sa musí preniesť do muriva. Dilatačné škáry môžete v základe vyhotoviť vložením izolačného materiálu s hrúbkou 1 cm.

Rovnomerným pozdĺžnym vystužením stavebnou oceľou základ zaistíte a zabránite neskoršiemu vytvoreniu trhlín, ktoré môžu vzniknúť pri sadaní pôdy. Následne vyplňte ryhu, resp. debnenie betónom. Vibrovaním betón zhutnite. Pri použití plotových tvárnic s dutinami zarazte po zavibrovaní do ešte nestuhnutého betónu armovacie prúty – vzdialenosti upravte podľa použitých tvárnic. Tieto armovacie prúty majú neskôr zaručiť spojenie medzi základom a murivom silovým stykom. Armovací materiál a akosť betónu by mal stanoviť odborník priamo na mieste. Dĺžka armovacích prútov musí byť taká, aby boli v najvrchnejšom rade plotových tvárnic zaliate betónom cca 3 cm, čím sa zabráni korodovaniu armovania. Povrch musí byť vyhladený a vodorovný. Na izoláciu od vlhkosti medzi základmi a murivom je potrebné naniesť betónový tesniaci kal, napríklad Baumit DichtungsSchlämme**.

ODPORÚČANÉ POKYNY NA SPRACOVANIE PRE PLOTOVÉ SYSTÉMY

Tento spôsob spracovania platí pre tvárnice armované železom a vyplnené betónom (postup pri stavbe plotového systému Modulus nájdete v inštruktážnom videu). . 

Friedl Steinwerke ploty

Štruktúra plota

 1. krycia platňa
 2. plotová tvárnica s otvorom pre elektrický vrátnik
 3. prázdne rúrky pre káble
 4. železné tyče/armovacia výstuž
 5. betónový základ (vysoký 80 až 100 cm, pri šírke múrika 20 cm bude šírka základov cca 30 cm)
 6. betónové tesniace kaly a v prípade potreby vyrovnávacia malta
 7. dilatačná škára
 8. lepidlo, napríklad. STÖ č. 1 (na utesnenie škár)
 9. betónové tesniace kaly
 10. lepidlo po celej ploche Baumit SteinKleber plus (na prilepenie krycích dosiek na plot)
 11. tesniace lepidlo, napríklad STÖ (na utesnenie škár)
 12. Betónová tesnica hmota alebo ochrana sokla

Na už postavené a vytvrdnuté základy a betónové tesniace kaly sa nanesie malta. Na maltové lôžko odporúčame Baumit Steinmörtel plus*. Na postavenie presného, rovného plota natiahnite pozdĺž vašich fixných bodov murársku šnúru. Ukladacie a styčné škáry tvárnic zlepte a utesnite lepidlom STÖ č. 1, univerzálne lepidlo a tesniaci tmel odolný voči vode**, aby ste zabránili prenikaniu vody do muriva.

Osaďte prvý rad plotových tvárnic do maltového lôžka a na hornej hrane ich presne zarovnajte hliníkovou latkou. Pri ukladaní 2. radu budete mať k dispozícii perfektnú vodorovnú škáru. Polohu tvárnic neustále vyrovnávajte pomocou vodováhy a šnúry. Pri ukladaní ďalších vrstiev dbajte na to, aby ste tvárnice ukladali s posunom. Aby ste získali pekný vzhľad, použite napríklad rezané tvárnice vždy na začiatku a na konci radov. Na dosiahnutie čo najlepšej farebnej jednoty máme tvárnice rezané na menšie veľkosti. Pre šírku rezu sú rezané tvárnice o niečo kratšie. Tento rozdiel oproti univerzálnym tvárniciach by sa mal rozdeliť na ďalšie škáry v rade.

Výškové rozdiely v múriku s viacerými radmi sa rozdelia na škáry (ideálne sú kliny na dlaždice). Výškové rozdiely na hornej hrane v poslednom rade sa zvyčajne zakryjú krycími platňami. Duté priestory potom vyplňte plniacim betónom. Plniaci betón musí mať konzistenciu najmenej F45 a musí spĺňať požiadavku XF1 (odolný voči mrazu), napríklad Baumit Trockenbeton 20** alebo 30**, neplatí pre plotové systémy Modulus a Grado (vyžaduje sa konzistencia min. F52, napr. Baumit Dicht- und SichtBeton*). Ak by ste si betón miešali sami, použite cement s obsahom trasu, aby ste zredukovali prípadné výkvety.

Naliaty betón musíte zhutniť (pravidelné plnenie a ubíjanie každých 60 – 70 cm). Ak budete musieť betónovať vo viacerých etapách, vylejte tvárnice posledného radu len cca do polovice. Na izoláciu proti vlhkosti aplikujte po vyzretí betónu (cca 7 dní) hydroizolačnú stierku, napr. Baumit DichtungsSchlämme**, na povrch posledného radu. Na záver sa prilepia farebne zladené Friedl krycie platne. Odporúčaný spád krycích platní 2 % môžete dosiahnuť pomocou (celoplošnej aplikácie) mrazuvzdornej, flexibilnej malty na kameň s obsahom trasu, napr. Baumit SteinKleber plus**. V prípade krycích dosiek múrov musíte styčné škáry medzi doskami uzavrieť škárovacím izolačným lepidlom, napr. STÖ č. 1**. Pri použití krycej platne Gutshof 3-stranne štiepenej musí byť škára vyplnená mrazuvzdornou škárovacou maltou s obsahom trasu, napríklad Baumit Steinmörtel plus** alebo Baumit Fugenmörtel**. 

Pri prisypaní muriva zeminou ošetrite tvárnice najskôr hydroizolačnou stierkou, napr. Baumit DichtungsSchlämme*, proti prenikaniu vody. Po 28 dňoch od dokončenia vášho plota môžete namontovať plotové polia. Kotvy musia zasahovať do plniaceho betónu.

Postavenie pilierov

Pri pilieroch so štrbinovou poštovou schránkou nesmú byť namontované dvere ani brána.

ODPORÚČANÉ POKYNY NA SPRACOVANIE PRE MÚROVÉ TVÁRNICE A BLOKOVÉ TVÁRNICE

Tento spôsob spracovania platí pre tvárnice spracované lepidlom alebo maltou.

Maximálne výšky pre voľne stojaci múr pri maximálnej dĺžke polí 4 m (napríklad medzi dvomi zabetónovanými stĺpmi): 

Hrúbka múru 12 až 16 cm -> výška max. 1,5 m.
Hrúbka múru do 24 cm -> výška max. 2 m.

Na už postavené a vytvrdnuté základy sa nanesie malta. Na maltové lôžko odporúčame Baumit Steinmörtel plus**. Aby ste dosiahli presný, rovný múr, použite vyrovnávaciu šnúru. Osaďte prvý rad múrových tvárnic do maltového lôžka a presne ich zarovnajte na hornej hrane hliníkovou latkou. Pri ukladaní 2. radu budete mať k dispozícii perfektnú vodorovnú škáru. Polohu tvárnic neustále vyrovnávajte pomocou vodováhy a šnúry. Pri ukladaní ďalších vrstiev dbajte na to, aby ste tvárnice ukladali s posunom (vyhnite sa krížovým škáram). Aby ste získali pekný vzhľad, použite rezané tvárnice (keď nie sú dostupné, odrežte si ich na stavbe) vždy na začiatku a na konci radov. Výškové rozdiely v múriku s viacerými radmi sa rozdelia na škáry (ideálne sú kliny na dlaždice).

Pokyny pri stavbe s lepidlom

Tvárnice možno zlepiť bez škár. Pri použití mrazuvzdorného lepidla s obsahom trasu, napríklad Baumit SteinKleber plus**, musia byť zvislé a vodorovné spojnice pokryté lepidlom po celej ploche. Pri použití vodoodolného univerzálneho lepidla a tesniaceho tmelu STÖ č. 1** sa lepidlo nanáša iba v pásoch.

Naneste lepidlo určené na kamennú stenu

Nanesenie lepidla

Mrazuvzdorné lepidlo s obsahom trasu, napríklad Baumit SteinKleber plus**, sa nanáša na celú plochu.
Vodoodolné univerzálne lepidlo a tesniaci tmel, napríklad STÖ č. 1**, sa nanáša v pásoch.

Pokyny pri stavbe s maltou

Tvárnice možno osadzovať so zámerne viditeľnou, približne 1 – 2 cm širokou maltovou škárou, napríklad s maltou Baumit SteinMörtel plus**, v každom prípade s maltou s trasovým cementom na redukciu výkvetov. Užitočnou pomôckou sú napríklad asi 1 – 2 cm hrubé, asi 2 cm široké a 200 cm dlhé drevené lišty. Slúžia ako podložka pre nasledujúcu vrstvu kameňov a zároveň určujú hrúbku škáry. Výškové rozdiely v murive možno vyrovnať škárovacou maltou. Prebytočnú maltu ihneď odstráňte a tvárnice očistite. Znečistenia vodnatou maltou zostanú aj neskôr viditeľné ako cementové škvrny.

MÚROVÁ TVÁRNICA GUTSHOF

Usporiadanie tvárnic na transportných paletách je podmienené výrobou a prepravou. Pri stavaní múru sa podľa neho nemusíte riadiť. Pri múrovej tvárnici Gutshof sú rôzne dĺžky z výroby namiešané tak, aby sa dosiahol prirodzený vzhľad. Nech plánujete použiť ktorýkoľvek variant posunu, pri murovaní nemusíte dodržiavať žiadne konkrétne usporiadanie. Môžete použiť každú tvárnicu so zodpovedajúcou výškou, ktorá sa hodí do väzby. Vyhnite sa krížovým škáram! Aby ste nenarušili pekný vzhľad múrika, musíte dbať pri nanášaní lepidla na nepravidelne olamovaných bočných plochách na to, aby nebolo rušivo viditeľné (uložte vedľa seba tvárnice, ktoré sa k sebe dobre hodia).

Zásyp zadnej strany

Múrik, ktorý plní úlohu oporného múrika, sa zo zadnej strany zasype takto: Pod hornou hranou základu musíte uložiť drenážne rúry, vložené do drenážnej drviny, napríklad 16/32 a omotané filtračnou netkanou textíliou a napojiť ich na vsakovaciu šachtu, kanál atď. Ochranná fólia, napríklad nopová fólia, za múrom zabraňuje vnikaniu vody alebo bahna zo svahu do múru alebo cez škáry. V priebehu stavby múru sa v asi 15 – 30 cm vysokých vrstvách za múr vkladá a zhutňuje mrazuvzdorný drvený materiál prepúšťajúci vodu, napríklad 0/63. Pri teréne zvažujúcom sa k opornému múriku je potrebné vykonať odvodňovacie opatrenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA K ÚDRŽBE A STAROSTLIVOSTI O MÚROVÉ A PLOTOVÉ TVÁRNICE

Údržba záhradného múrika si vyžaduje nenáročnú, ale pravidelnú starostlivosť. Po dokončení odporúčame múrik postriekať impregnáciou Duoprotect DP30**. Impregnácia redukuje nečistoty a prenikanie vlhkosti. Toto ošetrenie by sa malo podľa potreby opakovať minimálne každé 2 až 3 roky. Jedna fľaša (= 1 liter) impregnácie Duoprotect DP30 stačí na ošetrenie asi 6 – 8 metrov štvorcových plochy múrika.


** Rešpektujte pokyny na spracovanie od výrobcu.

Všetky informácie sú odporúčania zostavené na podporu spracovateľa, prípadne kupujúceho na základe našich skúseností. Neznamená to však, že kupujúci nie je povinný overiť si vhodnosť na zamýšľané použitie sám. Všetky informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Všetky pokyny na ukladanie a spracovanie poskytujeme bez záruky.