Hľadanie produktov
Vjazd Limes betónová platňa, žulovo sivá tieňovaná Friedl Steinwerke

NEZÁVÄZNÉ POKYNY NA UKLADANIE BETÓNOVEJ DLAŽBY A PLATNÍ


Ukladanie do neviazaného lôžka (drvinové lôžko) alebo viazaného lôžka (maltové lôžko) upravujú ustanovenia podľa normy ÖNORM B 2214, ako aj podmienky podľa RVS 08.18.01 a RVS 03.08.63. Náležité vyhotovenie garantuje odvodnenie plochy a vytvára základ pre estetický výsledok. Neosádzajte výrobky s viditeľnými poškodeniami.

NEZÁVÄZNÉ POKYNY NA VYHOTOVENIE VÝKOPU, ZEMNEJ PLÁNE A NOSNÝCH VRSTIEV VRCHNEJ KONŠTRUKCIE

Výkop

Už pri výkope rešpektujte potrebné výšky nosných vrstiev v závislosti od miestnych pomerov (pozri obrázky 3 a 4) a od očakávaného zaťaženia, ako aj potrebu príslušného ukončenia na okrajoch (obrúbenie na zachytávanie síl). Dlažbové prvky uložené na okrajoch bez pevného obrúbenia môžu „putovať“ a výsledkom budú nerovnomerné škáry. Výkop by mal byť preto o cca 20 – 30 cm širší ako dláždená plocha.

Friedl Steinwerke

Výpočet dláždenej plochy

Pri výpočte dláždenej plochy pomocou rozmeru rastra zohľadňujte na napojeniach vždy okrajovú škáru 1 cm

Zemná pláň

Vykopanú plochu zhutnite na dosiahnutie stability napr. vibračnou doskou alebo valcom, pričom na odvodnenie zemnej pláne musíte počítať s pozdĺžnym sklonom minimálne 0,5 % a s priečnym sklonom min. 2 % (pri vodopriepustných pôdach), resp. 4 % (pri vodonepriepustných pôdach). Zodpovedá to výškovému rozdielu na 1 meter 0,5 cm na dĺžku a 2 cm, resp. 4 cm na šírku. Ak sa dláždená plocha napája na budovu, musí spád smerovať od budovy.
Pri vodonepriepustných, napr. ílovitých pôdach sa na odvodnenie odporúča pozdĺžne uloženie drenážnej rúry pod zemnou pláňou, ktorá bude obsypaná drenážnym štrkom, napr. frakcia 16/32 mm, obalená netkanou filtračnou textíliou a napojená na vsakovaciu šachtu, kanál atď. Ak by boli potrebné odvodňovacie žľaby, treba ich prípojky zohľadniť už teraz.

Neviazaná dolná nosná vrstva

Podľa požiadaviek uložte na zemnú pláň ako prvú časť vrchnej konštrukcie neviazanú dolnú nosnú vrstvu s hrúbkou cca 30 – 70 cm z materiálu zo stien alebo zo štrkodrviny, frakcia 0/50 – 0/63 mm, a zhutnite ju po vrstvách (každá vrstva max. 15 cm) vibračnou doskou alebo valcom. Musí kopírovať spád zemnej pláne.
Aby sa eliminovali výkopové práce v neskorších fázach, nasypte dolnú nosnú vrstvu najskôr len v takej miere, aby vám zostala dostatočná výška na osadenie obrúb (= cca 20 cm na betónový sokel plus výška obrubníka) a aby ste mohli osadiť obrubníky. Ak sa má horná hrana obrubníka nachádzať nad dláždenou plochou, zohľadnite tento fakt pri výpočte. Pred osádzaním obrúb je účelné vypracovanie plánu uloženia jednotlivých radov betónovej dlažby (rešpektujte škáry), vďaka čomu určíte presnú vzdialenosť obrúb a vyhnete sa dorezávaniu. Pri napájaní dláždenej plochy na stavebný objekt musíte počítať so škárou 1 cm (na tepelnú dilatáciu).

Obruby

Vhodné okraje vyhotovíte pomocou palisád, obrubníkov, univerzálnych platní alebo kvádrových tvaroviek. Dlažbové prvky ukladajte do podkladového betónu triedy C16/20. Obrubníky musíte vyhotoviť tak, aby dokázali zachytávať sily. Všetky vymedzenia krajov musíte zvážiť vodováhou. Výška bočnej opory by mala byť cca 2/3 celkovej výšky (pozri obrázok 2). Aby ste sa vyhli premočeniu alebo znečisteniu dlažby alebo škár, môžete vymedzenia okrajov oddeliť od zeminy fóliou alebo netkanou textíliou a použiť zásypový materiál, ktorý umožní odtekanie vody. Po vytvrdnutí betónu trvajúcom cca 24 hodín je neviazaná nosná vrstva dokončená. Pozor: Nevibrujte príliš blízko obrúb, aby ste ich náhodou neuvoľnili.

Friedl Steinwerke

Obruby

 1. Obruba (napr. univerzálny koncový kameň, parkový obrubník)
 2. Betónový sokel s bočnou oporou
 3. Betónová dlažba
 4. Drvinové lôžko
 5. Neviazaná horná nosná vrstva
 6. Neviazaná dolná nosná vrstva
 7. Zemná pláň

NEZÁVÄZNÉ POKYNY NA UKLADANIE DO NEVIAZANÉHO LÔŽKA

Pokyny na ukladanie betónovej dlažby, podlahových platní, zámkovej dlažby, zatrávňovacej dlažby a priesakových dlažobných tvaroviek.


Horná nosná vrstva pri ukladaní do neviazaného lôžka

Na neviazanú dolnú nosnú vrstvu nasypte hornú neviazanú nosnú vrstvu zo štrkodrviny, frakcia 0/22 – 0/32 mm s hrúbkou cca 15 – 20 cm. Vyhotovte finálnu pláň s pozdĺžnym spádom min. 0,5 %, priečnym spádom min. 2 % a s optimálnym zhutnením. Povrchové odchýlky od rovinnosti smú byť pri použití meracej laty 4 m v rozsahu max. 15 mm. Dôležité je, aby bola celá vrchná konštrukcia vodopriepustná.

Drvinové lôžko

Na neviazanú hornú nosnú vrstvu nasypte rovnomerne ako nivelačnú vrstvu nezhutnené drvinové lôžko, napr. frakcia 2/4, 3/5 alebo 2/8 mm, s hrúbkou 3 – 6 cm. Ako dobrá pomôcka sa osvedčili rúrky alebo lišty s hrúbkou 3 – 6 cm, ktoré uložte na neviazanú hornú nosnú vrstvu, priestor medzi nimi vyplňte drvinou, stiahnite ju latou do spádu a znovu ich odstráňte. Pri betónovej dlažbe zohľadnite hrúbku dlažbového lôžka navyše, pretože po zavibrovaní klesne o cca 1 cm. Stiahnuté drvinové lôžko sa nesmie vibrovať ani nie je pochôdzne, a preto by ste vždy mali stiahnuť len takú plochu, ktorú v príslušný deň uložíte. Ak by bol priestor medzi doskami na ochranu pri skladovaní a preprave vyplnený plastovým granulátom, musíte ho pred ukladaním náležite zlikvidovať a v žiadnom prípade ho nevmetajte do škár.

Ukladanie

Ukladanie začnite v rohu, v pravom uhle, podľa možnosti na najnižšom bode plochy a ako pomocnú líniu si napnite šnúru. Betónová dlažba/dosky sú prírodný výrobok, takže nemajú jednotnú farbu. Preto by ste ich mali vždy vyberať súčasne z viacerých paliet a vrstiev, resp. big bagov. Tým dosiahnete vyváženú a peknú farebnosť a vyhnete sa koncentráciám farieb. Neosádzajte dlažbové prvky s viditeľnými poškodeniami (poškodenia vzniknuté pri preprave atď.). Nezabúdajte, že dlažbové prvky majú hornú a dolnú stranu. Jemnozrnná horná strana (nášľapná vrstva) zaručuje vyššiu odolnosť betónovej dlažby proti oderu. Preto dbajte na správne uloženie dlažbových prvkov. Pri doskách dbajte na celoplošné uloženie na drvinové lôžko.
Keďže uložená plocha je okamžite pochôdzna, pracujte vždy z nej.
Dbajte na dostatočne veľkú obvodovú škáru (pozri obrázok 1). Minimálna šírka škár je v závislosti od formátu a požiadaviek 5 – 8 mm (podľa normy ÖNORM B 2214). Pri nedostatočných škárach môže dochádzať k odlamovaniu hrán, čo sa nedá považovať za nedostatok výrobku, ale ide o následok nenáležitého uloženia. Každé 2 – 3 m kontrolujte pomocou laty alebo šnúry rovnomernosť systému škár. V prípade potreby môžete dlažbové prvky vyrovnať pomocou nefarbiaceho plastového kladiva alebo rovnacieho pravítka.
Pri ukladaní veľkoformátových platní dbajte na rovnomernú úroveň povrchu už počas ukladania (pozri smernicu pre veľkoformátové dosky FQP na stránke www.steinwerke.at). Neskoršie nivelovanie vibrovaním je prakticky nemožné.
Ak vznikne potreba úpravy dlažbových prvkov pri pevných stavebných objektoch, ako sú šachty, žľaby alebo múry, budete potrebovať pílu na kameň alebo štiepačku kameňa. Najmä pri podlahových doskách je vhodná rezačka na mokré rezanie. Pri prirezávaní sa vyhýbajte drobným kúskom, klinom s ostrými uhlami a prírezom do L.

Škárovanie pri neviazanom lôžku

Na niektorých fotografiách prezentujeme vzorové plochy s našimi výrobkami bez vyplnených škár. Škáry musíte vyplniť vždy.

A) ŠKÁROVANIE POMOCOU PIESKU

Do škár zameťte pri suchom povrchu zametaním šikmo na priebeh škár piesok, hrubý piesok alebo kamennú drvinu. Frakcie vhodné na škárovanie: 0/2 mm až 0/4 mm. Aby ste sa vyhli tvorbe výkvetov, nepoužívajte vápenec. Odporúčame našu minerálnu škárovaciu hmotu Friedl. Bližšie informácie a výhody nájdete na stránke výrobku. Spotreba kolíše v závislosti od podielu škár (šírka, hĺbka, počet). 

Pri platniach, ktoré sú len pochôdzne a majú hrúbku menej ako 6 cm, dosiahnete úplné vyplnenie škár viacnásobným a opakovaným poklepaním na okrajoch, napr. pomocou nefarbiaceho gumového kladiva (nepoužívajte vibračnú dosku), a opakovaným dopĺňaním a naplavovaním. 

Pri betónovej dlažbe zavibrujte vyškárovanú a vyčistenú plochu pomocou vhodnej vibračnej dosky po zaschnutí raz v pozdĺžnom a raz v priečnom smere, pričom postupujte zvonku dovnútra. Použite vibračnú dosku s nefarbiacim plastovým nadstavcom. Po zavibrovaní znovu vyplňte a zaplavte škáry až po povrch. 

Vyčistite povrch a odstráňte prebytočný škárovací materiál. Pri zanedbaní vyčistenia môžu zvyšky spôsobiť trvalé znečistenie/zafarbenie povrchu dlažbových prvkov. Plná nosnosť sa dosiahne až po úplnom vyplnení škár škárovacím materiálom.

B) ŠKÁROVANIE POMOCOU MINERÁLNEJ ŠKÁROVACEJ HMOTY FRIEDL

Odporúčaný postup

 1. Zabezpečte, aby bol povrch dlažbových prvkov, resp. dosiek čistý a suchý. Nasypte minerálnu škárovaciu hmotu z nízkej výšky na povrch, rozhrňte ju metlou a vmeťte ju do škár zametaním šikmo na priebeh škár. Minerálnou škárovacou hmotou vyplňte celý objem škár.
 2. Pri doskách, ktoré sú „len pochôdzne“, dosiahnete úplné vyplnenie škár viacnásobným a opakovaným poklepaním na okrajoch, napr. pomocou nefarbiaceho plastového kladiva, a opakovaným dopĺňaním a naplavovaním. Pri všetkých ostatných dlažbových prvkoch, resp. doskách zavibrujte vyčistenú plochu dlažbových prvkov, resp. dosiek po zaschnutí raz v pozdĺžnom a raz v priečnom smere, pričom postupujte zvonku dovnútra a znovu vyplňte celý objem škár.
 3. Vyčistite povrch ventilátorom na lístie alebo mäkkou metlou a odstráňte prebytočný škárovací materiál. Pri zanedbaní vyčistenia môžu zvyšky spôsobiť trvalé znečistenie/zafarbenie povrchu dlažbových prvkov.
 4. Jemným rozprášením vody navlhčite minerálnu škárovaciu hmotu.
 5. V závislosti od teploty počkajte 5 – 10 minút na aktivovanie prírodného spojiva.
 6. Opatrne saturujte škáry silným prúdom vody. Prúd pri tom nesmerujte do škár, ale na dlažbové prvky. Po saturácii pokračujte v čistení povrchu dlažbových prvkov, resp. platní vodou až do úplného odstránenie všetkých zvyškov škárovacieho materiálu. Vyhnete sa tak trvalému znečisteniu. Škáry vytvrdnú v závislosti od poveternostných podmienok a teploty.
  Predpokladmi na dosiahnutie maximálnej stability minerálnej škárovacej hmoty Friedl sú vyplnenie celej hĺbky škár a úplné vytvrdnutie materiálu. V priestore odkvapových hrán a pri tečúcej vode prijmite vhodné ochranné opatrenia na vylúčenie vyplavenia škárovacieho materiálu zo škár.
  Pri sanovaní škár rešpektujte vyššie uvedený odporúčaný postup, pričom opakovane vypĺňaná škára musí mať hĺbku minimálne 1 cm. Pri čistený dláždených plôch dávajte pozor na to, aby ste nevymyli minerálnu škárovaciu hmotu.
Friedl Steinwerke

Konštrukcia neviazaného lôžka

 1. Dlažbová tvarovka
 2. Drvinové lôžko 3 až 6 cm – frakcie 2/4, 3/5 alebo 2/8 mm
 3. Neviazaná horná nosná vrstva 15 až 20 cm – frakcia napr. 0/22 až 0/32 mm
 4. Prípadne neviazaná dolná vrstva (podľa požiadaviek) – frakcia 0/50 až 0/63 mm (materiál na ochranu pred mrazom), potrebná hrúbka vrstvy závisí od podkladu a od očakávaného zaťaženia – 30 až 70 cm
 5. Zemná pláň

NEZÁVISLÉ POKYNY NA UKLADANIE DO VIAZANÉHO LÔŽKA

Len pre pochôdzne plochy, napr. dosky na terasách a ako lemovanie bazéna

Dlažba uložená na krížovú väzbu je menej náchylná na vznik trhlín z pnutia ako dlažba uložená na polovičnú a tretinovú väzbu, najmä pri vyplnení škár cementom viazanou maltou. 

Pre všetky vzory ukladania odporúčame zásadne škárovanie elastickou škárovacou hmotou na zníženie pnutia, napr. MorTec SOFT** od spoločnosti Ardex. Ak by sa požadovalo fixné škárovanie viazané cementom, smie sa použiť len pri ukladaní na krížovú väzbu. Pri škárovaní lisovaných platní (Largo, podlahové platne Classic, Cadea) pomocou trvalo elastického škárovacieho materiálu musíte pred ukladaním zraziť hrany na hornej strane (napr. pomocou keramického brúsneho kameňa).

Horná nosná vrstva pri ukladaní do viazaného lôžka

Pri ukladaní dosiek do viazaného lôžka (maltové lôžko) vylejte na neviazanú dolnú nosnú vrstvu 10 – 20 cm mrazuvzdorný drenážny betón s akosťou XF1 podľa RVS 08.18.01 a zhutnite ho pomocou ľahkej vibračnej dosky (cca 80 kg). Dbajte na dostatočný pozdĺžny spád min. 0,5 % a priečny spád min. 2 %. Zohľadnite stykové, vyrovnávacie a dilatačné škáry podmienené konštrukciou stavby. 

Friedl Steinwerke

Konštrukcia viazaného lôžka

 1. Terasová platňa
 2. Lepidlo
 3. Maltová vrstva cca 3 až 6 cm – mrazuvzdorná drenážna malta s obsahom trasu
 4. Viazaná horná vrstva cca 10 až 20 cm – mrazuvzdorný drenážny betón XF1 podľa RVS 08.18.01
 5. Prípadne neviazaná dolná vrstva (podľa požiadaviek) – frakcia 0/50 až 0/63 mm (materiál na ochranu pred mrazom), potrebná hrúbka vrstvy závisí od podkladu – 10 až 50 cm
 6. Zemná pláň

Pri ukladaní do maltového lôžka musí byť drenážny betón hornej nosnej vrstvy plne a trvalo stabilný a nesmie sa zmršťovať (tzn. musel zrieť cca 3 až 5 dní, tento interval sa pri nízkych teplotách predlžuje, rešpektujte čas stanovený výrobcom pre zaťaženie), pretože zmršťovanie podkladového betónu môže spôsobiť uvoľnenie platní. Teplota pri spracovaní nesmie byť nižšia ako 5 stupňov Celzia. Pri vysokých teplotách zabezpečte ochranu proti prudkému vysúšaniu (napr. fólia) a rešpektujte pokyny na spracovanie malty, lepidla a škárovacieho materiálu.

Maltová vrstva

Na drenážny betón vylejte maltovú vrstvu s hrúbkou cca 3 – 6 cm z mrazuvzdornej drenážnej malty s obsahom trasu, napr. Baumit Pflaster Drainmörtel plus GK 4** alebo GK 8**, so zavlhnutou konzistenciou. Na dosiahnutie správnej súdržnosti dbajte po dokončení maltovej vrstvy na vytvorenie spoja vhodného na prenos síl pomocou celoplošného natretia vhodného lepidla, napr. Baumit FlexSteinkleber Weiss S1**, hrebeňom na dolnú stranu platní, pričom nesmie dôjsť k narušeniu drenážneho účinku maltového lôžka (pozri obrázok 5). Výškové rozdiely vyrovnajte okamžite poklepaním pomocou nefarbiaceho gumového kladiva. 

Pri maltových škárach by ich šírka mala byť v rozsahu 8 až 15 mm; zohľadnite stykové, vyrovnávacie a dilatačné škáry podmienené konštrukciou stavby. Ak na vyplnenie škár použijete trvalo elastickú škárovaciu hmotu Ardex MorTec SOFT**, bude stačiť aj šírka škár cca 5 mm a vyrovnávacie škáry nie sú potrebné. 

Neosádzajte platne s viditeľnými poškodeniami (poškodenia vzniknuté pri preprave atď.). Na rezanie používajte vhodné zariadenia, napr. pílu na kameň alebo rezačku na mokré rezanie. Pri ukladaní odoberajte platne striedavo z rôznych paliet, vďaka čomu dosiahnete prirodzený vzhľad a vyhnete sa koncentráciám farieb (výrobou podmienené farebné rozdiely).

Friedl Steinwerke

Správne pačokovanie

Lepidlo natrite hrebeňom na celú plochu.

Škárovanie pri viazanom lôžku

Škárovanie začínajte najskôr deň po začiatku ukladania. 

Maltové škáry: Pred škárovaním zaistite intenzívne namočenie platní. Na škárovanie dosiek použite mrazuvzdornú škárovaciu maltu s obsahom trasu, napr. Baumit Pflaster Fugenmörtel**. Zvyšky malty a cementové mlieko odstraňujte z povrchu dosiek okamžite. Detaily o škárovaní pomocou prípravkov Mörtelfuge a MorTec SOFT** spoločnosti Ardex nájdete vo videonávode Ukladanie terasových platní do viazaného lôžka.


Tip: Na zjednodušenie čistenia platní po ich zašpinení, napr. kávou, olejom, červeným vínom, spalinami z motora, odporúčame impregnáciu dosiek po uložení pomocou aplikácie prípravku Duoprotect DP30, ak ste ich už od výrobcu nedostali ošetrené povrchovou úpravou (Duoprotect DP30 alebo Duoprotect DP60). Impregnáciu aplikujte až po dostatočnom preschnutí malty lôžka a škárovacej malty (cca 30 dní po vyškárovaní).

**Rešpektujte pokyny na spracovanie od výrobcu.

Všetky informácie sú odporúčania zostavené na podporu spracovateľa, resp. kupujúceho na základe našich skúseností. Neznamená to ale, že kupujúci nie je povinný overiť si vhodnosť na zamýšľané použitie sám. Všetky informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky pokyny na ukladanie a spracovanie poskytujeme bez záruky.