Hľadanie produktov
Betónové platne Versus, vanilková tieňovaná Friedl Steinwerke

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY FRIEDL STEINWERKE GMBH A PRIDRUŽENÝCH FIRIEM

1. Rozsah platnosti

(1) Tieto naše Všeobecné obchodné podmienky sa uplatňujú v rámci Európskej únie ako aj pri všetkých zmluvách uzatvorených prostredníctvom nášho internetové¬ho obchodu (www.kamenarne.sk) a vždy majú prednosť pred Všeobecnými ob¬chodnými podmienkami našich zákazníkov. Všetky nasledujúce podmienky sa pri zadaní objednávky stávajú súčasťou zmluvy. Podľa aktuálneho stavu sú zákla¬dom pre naše ponuky, predaj, dodávky, platby. Podmienky, ktoré sú odlišné, si vyžadujú osobitnú písomnú dohodu. Tento výslovný súhlas je potrebný aj v prípa¬de, ak poznáme Všeobecné obchodné podmienky zákazníka/kupujúceho a do¬dávky preňho zrealizujeme bez výhrad. Ak sú dodacie a platobné podmienky zm¬luvných partnerov vo vzájomnom rozpore, platia výlučne naše podmienky. Doložka o vylúčení s rovnakým znením v jeho podmienkach zaväzuje kupujúceho k osobitnému písomnému odkazu na túto doložku. V obchodnom styku sú naše podmienky účinné aj vtedy, ak na ne v rámci trvajúceho obchodného vzťahu pri neskoršie uzatvorených zmluvách výslovne neodkazujeme.
(2) V jednotlivom prípade prijaté individuálne odchýlky dohodnuté so zákazníkom/ kupujúcim majú prednosť pred týmito VOP, vyžadujú však náš písomný súhlas.
(3) Sme výrobný podnik. Spracovaním/ukladaním výrobkov, ktoré sme vyrobili, sú poverení výlučne oprávnení a autorizovaní pokladači a pokladacie firmy.
(4) Pri opätovnom predaji našich výrobkov sa zákazníci/kupujúci zaväzujú previesť tieto VOP na svojich kupujúcich ak je to prípustné podľa slovenského právneho poriadku.

2. Uzavretie zmluvy

(1) Našimi písomnými ponukami sme viazaní po dobu 4 týždňov. Iné ako písomné ponuky sa môžu zmeniť a sú nezáväzné. Všetky ponuky v našom internetovom obchode sú nezáväzné. Kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“ odovzdáva zákazník/kupujúci záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy s nami. Túto ponuku nie sme povinní prijať. Prijatie ponuky zákazníka/kupujúceho potvrdíme zákazníkovi/kupujúcemu zaslaním automaticky vygenerovaného e-mailu na adresu, ktorú nám uviedol („Potvrdenie objednávky“). Tento e-mail ne¬predstavuje prijatie jeho ponuky. Zákazník/kupujúci je v potvrdení objednávky vy¬zvaný, aby skontroloval údaje uvedené v objednávke. Ak nájde chybu alebo ak zmení svoj názor na objednávku, je povinný nám to čo najskôr oznámiť. Ponuku môžeme akceptovať tým, že zákazníkovi/kupujúcemu potvrdíme nákup v ďalšej e-mailovej správe („Potvrdenie objednávky“) alebo zašleme zakúpený tovar. Prednosť majú dohody v nemeckom jazyku.
(2) Ceny uvádzané vo všetkých našich ponukách sa rozumejú ako jednotkové ceny a nikdy nie ako paušálne ceny. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú uvedenej v príslušenej mene a zahŕňajú všetky dane (okrem prihlasovacieho ok¬na predajcu), ale nie prepravné náklady. Prepravné náklady platia podľa dohody. V opačnom prípade ponúkame z dôvodu chýbajúcich iných údajov prepravu tova¬ru bez DPH, zo závodu, s naložením na nákladné vozidlo a bez cla. Ceny uvede¬né v našich cenníkoch a iných dokumentoch (napr. katalógoch, technických in¬formáciách, iných opisoch výrobkov) sú nezáväzné orientačné ceny, pri ktorých si vyhradzujeme právo na zmenu. Pri všetkých ponukách, zákazkách, potvrdeni¬ach objednávky atď. sú rozhodujúce jednotkové a nie celkové ceny. To platí predovšetkým pri zmenách odobraných alebo objednaných množstiev.
(3) Došlé objednávky a dohody akéhokoľvek druhu, aj tie od našich obchodných zá¬stupcov, sú platné len vtedy, ak sme ich v lehote do 3 týždňov písomne potvrdili alebo ak boli dodávky realizované mlčky. Pri úplnom alebo čiastočnom výpadku našich nákupných zdrojov nie sme voči podnikateľom povinní pokryť výpadok to¬varu, ktorý je predmetom zmluvy, z cudzích nákupných zdrojov.

3. Dodacia lehota, omeškanie dodávky, dodávka

(1) Záväzné termíny dodania sa musia s nami dohodnúť a musia byť písomne potvr¬dené. V žiadnom prípade nemožno s nami dohodnúť presnejšie termíny ako na¬príklad doobeda alebo poobede. Čas dodania uvedený v ponuke/potvrdení obje¬dnávky začína plynúť až po doručení všetkých podkladov/informácií potrebných pre vykonanie dodávky. Omeškania, ktoré boli spôsobené tým, že kupujúci nepo¬skytol včas svoju povinnú súčinnosť, nejdú na našu ťarchu.
(2) Oneskorené dodanie z našej strany nastáva v každom prípade až po tom, ako nám zákazník/kupujúci zašle upomienku s určením primeranej dodatočnej leho¬ty (spravidla min. 4 týždne). 
(3) Vyššia moc (najmä vojna, nepokoje, štrajky, epidémie, prírodné katastrofy, tero¬rizmus, dopravné nehody, požiar alebo výpadok nákupných zdrojov), nepredvídateľné udalosti a udalosti, za ktoré nezodpovedáme, ktoré podstatným spôsobom sťažujú alebo znemožňujú dodávku alebo službu, ktorú máme poskytnúť, nás oprávňujú k posunutiu plnenia o dobu trvania prekážky, s pripočítaním primeranej doby na rozbehnutie činnosti. To platí aj v prípade, ak sa takáto udalosť vyskytne v oblasti pôsobnosti nášho subdodávateľa. V prípade, že z vyššie uvedených dôvodov nebudeme schopní dodržať dodacie lehoty, budeme zákazníka/kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať a oznámime mu novú dodaciu lehotu. Ak nebudeme schopní dodržať ani túto novú dodaciu le¬hotu, sme rovnako ako aj zákazník oprávnení odstúpiť od nesplnenej časti zmlu¬vy bez povinnosti náhrady škody.

4.1. Dodanie, prechod nebezpečenstva

(1) Dodávka sa realizuje zo závodu, s naložením na nákladné vozidlo. Miesto plnenia pre dodávku a prípadné miesto dodatočného plnenia je v mieste dodávateľského závodu. Ak bola dohodnutá dodávka na stavenisko/miesto uskladnenia, bude na¬mi alebo našimi zástupcami zrealizovaná len vtedy, ak je príjazdová komunikácia vhodná na prejazd a otáčanie ťažkých nákladných vozidiel/jazdných súprav. Všetky dodatočné náklady, škody a oneskorenia vykládky z dôvodu neprejazd¬ných príjazdových komunikácií znáša zákazník/kupujúci. Ak nie je dohodnuté in¬ak, vykládku vykonáva zákazník/kupujúci alebo ním poverená tretia osoba. Ak bo¬la s nami dohodnutá vykládka nákladného vozidla/jazdnej súpravy na stavenis¬ku/mieste uskladnenia, napr. pomocou autožeriavu, musí byť miesto vykládky vhodné na bezpečné vyloženie nákladu. Ak proces vykladania prekročí 0,5 hodi¬ny na nákladné vozidlo alebo 1 h na prívesovú súpravu, vyúčtujú sa vzniknuté dodatočné náklady (najmä hodinové sadzby na nákladné vozidlo, pracovný čas). Nezodpovedáme za škody na príjazdových komunikáciách alebo na miestach vy¬kládky, ak nie sú vhodné na vykladanie nákladných vozidiel/jazdných súprav/ autožeriavom. Za následné škody na príjazdovej komunikácii alebo mieste vy¬kládky, ktoré boli spôsobené našimi nákladnými vozidlami, jazdnými súpravami/ autožeriavmi, zodpovedáme len vtedy, ak príjazdová komunikácia a miesto vy¬kládky boli na vykládku vhodné a ak z našej strany išlo minimálne o hrubo ned¬banlivé konanie. To isté platí pre zodpovednosť našich zástupcov.
(2) Nebezpečenstvo náhodného zániku a náhodného zhoršenia veci prechádza naj¬neskôr s odovzdaním alebo uplynutím dohodnutého termínu odberu na zákazní¬ka/kupujúceho. Pri zásielkovom nákupe prechádzajú rovnaké nebezpečenstvá vyexpedovaním tovaru na prepravcu, dopravcu a pod.
(3) Výslovne upozorňujeme, že pri odbere tovaru z nášho závodu, prepravca a z jeho poverenia vodič sám zodpovedá podľa ustanovení §§ 101 a ďalších zákona o motorových vozidlách (KFG) za riadne vyloženie a zabezpečenie nákladu, pretože v našich závodoch nie je nikoho, kto by bol splnomocnený na vydanie príkazov v súvislosti s vykládkou. Úlohou vodiča s ohľadom na náklad je predovšetkým dodržanie zaťaženia náprav a celkovej hmotnosti, dodržanie výšky, šírky a dĺžky nákladu a aby náklad a jeho jednotlivé časti boli na vozidle chránené a zabezpečené vhodnými prostriedkami tak, aby vydržali pôsobenie síl, ktoré sa vyskytujú v normálnej prevádzke a aby nebola obmedzená bezpečná prevádzka vozidla a nikto nebol ohrozený. Tovar, musí byť počas prepravy zaistený tak, aby odolal jazde v zákrutách a núdzovému brzdeniu. Neručíme za škody spôsobené nedostatočným zabezpečením nákladu.

4.2. Omeškanie plnenia, porušenie zmluvy

(1) Ak zanedbá zákazník/kupujúci poskytnutie súčinnosti alebo ak sa omešká dodávka z iných dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník/kupujúci, potom sme oprávnení fakturovať vzniknutú škodu a aj zvýšené náklady (napr. náklady skla¬dovania).
(2) V prípade oneskorenia prevzatia tovaru sme oprávnení po stanovení a bezvýsled¬nom uplynutí primeranej dodatočnej lehoty disponovať predmetom dodávky inak a splniť objednávku v primeranej a predĺženej lehote (opätovne vyrobiť).
(3) V prípade omeškania prijatia máme možnosť vystaviť zákazníkovi/kupujúcemu faktúru za tovar pripravený na odoslanie podľa dohodnutých platobných podmi¬enok, pokiaľ bezvýsledne uplynula primeraná dodatočná lehota na prevzatie a účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 11 EUR bez DPH/paleta/mesiac.
(4) Ak sa nachádza zákazník/kupujúci v omeškaní s odberom tovaru, začína záručná lehota plynúť už od omeškania a v našom závode.
(5) Ak sa po uzatvorení zmluvy ukáže, že schopnosť alebo ochota zákazníka/kupu¬júceho k plneniu je obmedzená (napr. omeškanie s platbou) a zákazník/kupujúci nám neposkytne požadované predbežné plnenia alebo zábezpeky pre prípad nedobytnej pohľadávky, sme oprávnení odmietnuť naše plnenie až do uskutočnenia alebo zabezpečenia protiplnenia. Ak sa v primeranej lehote neuskutoční ani nezabezpečí protiplnenie, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy ale¬bo od nesplnenej časti zmluvy bez stanovenia dodatočnej lehoty a uplatniť si náhradu škody.
Rovnako to platí najmä v prípade oneskoreného prijatia, po stanovení dodatočnej lehoty.

5. Ceny, platobné podmienky

(1) Pokiaľ v konkrétnom prípade nebolo dohodnuté inak, platia naše ceny, ktoré sú aktuálne v čase uzatvorenia zmluvy, a to zo skladu s pripočítaním DPH. V prípa¬de nákupu so zaslaním tovaru na miesto určenia znáša zákazník/kupujúci pre¬pravné náklady zo závodu, ako aj prípadné výdavky v hotovosti a poplatky, ako na¬pr. mýto pre nákladné vozidlá. Faktúru vystavíme bezprostredne po dodaní alebo v prípade, že sa dodanie nemohlo uskutočniť z dôvodov, za ktoré zodpovedá zá¬kazník/kupujúci, bezprostredne po dohodnutom termíne dodania, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.
(2) Našu zmluvne dohodnutú odmenu sme oprávnení prispôsobiť našej štruktúre nákladov z dôvodu zvýšenia cien na strane obstarávania, zvýšenia nákladov na mzdy atď. alebo ak zákazník/kupujúci vyžiada dodanie dohodnutého plnenia one¬skorene, napr. 3 mesiace alebo neskôr po uzatvorení zmluvy
(3) Kúpna cena je splatná do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry bez zrážok, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak. Sme oprávnení zmeniť platobné podmienky a na náklady kupujúceho vziať späť už dodaný tovar (aj v prípade trvajúceho ob¬chodného vzťahu), ak sa dozvieme o okolnostiach, ktoré vyvolávajú pochybnosti o platobnej schopnosti zákazníka/kupujúceho alebo ak je ohrozená úhrada kúp¬nej ceny alebo ak neboli dodržané lehoty splatnosti. V takom prípade môžeme kedykoľvek odstúpiť od ponuky, od celej zmluvy alebo od nesplnenej časti zmlu¬vy alebo zastaviť dodávky.
(4) Po uplynutí lehoty splatnosti dochádza k omeškaniu s platbou, za čo bude zákaz¬níkovi/kupujúcemu účtovaný úrok vo výške 1 % /mes. a všetky náklady s týmto spojené (poplatok za spracovanie, výdaje súvisiace s upomienkou a inkasom atď.). Aj v prípade omeškania prijatia budú zákazníkovi/kupujúcemu účtované všetky s tým spojené náklady (poplatok za spracovanie, výdaje súvisiace s upomienkou a inkasom).
(5) Zákazník/kupujúci má právo na kompenzáciu alebo zadržanie len vtedy, ak sú jeho nároky právoplatne preukázané alebo nesporné.
(6) Voči firemným zákazníkom sme oprávnení započítať naše vlastné pohľadávky voči pohľadávkam zákazníka/kupujúceho bez ohľadu na ich splatnosť a (v prípa¬de viacosobových vzťahov a pokiaľ to zákon pripúšťa) aj vtedy, ak náš veriteľ nie je zároveň našim dlžníkom a naopak (napr. koncernový vzťah medzi zákazníkom/ kupujúcim a treťou osobou)

6. Špeciálne výroby

(1) V prípade špeciálnej výroby ide napr. o produkty, ktoré nepatria do stáleho skla¬dového sortimentu, ale boli vyrobené na základe individuálnych špecifikácií zákazky (napr. v rámci programu Friedl Individuálne) alebo ktoré boli pre zákaz¬níka/kupujúceho vyrobené vo väčšom rozsahu, ktorý prekračuje rámec našich obvyklých skladových zásob. Špeciálna výroba podlieha plným obsahom predkla¬daným VOP, pokiaľ nebolo v objednávke písomne podmienené niečo iné.
(2) Ak rezervujeme výrobné kapacity na požiadanie zákazníka/kupujúceho a ak nás¬ledne tento nevyzve alebo vyzve z omeškaním tieto výrobné kapacity z dôvodov na strane zákazníka/kupujúceho, potom si vyhradzujeme právo na vyúčtovanie týmto vzniknutej škody.
(3) V prípade, že na realizáciu zákazky budeme musieť obstarať špeciálne tovary, ako sú napr. špeciálne formy, suroviny atď., ktorými nedisponujeme v rámci normálnej výrobnej prevádzky, vyhradzujeme si právo (po dohode o týchto budú¬cich nákladoch), tieto náklady vyfakturovať vopred, tzn. pred expedíciou tovaru/ pripravenosťou tovaru na expedíciu.
(4) Špeciálna výroba na zákazku, ktorej odoslanie nebude vyžiadané do 14 dní od do¬hodnutého termínu dodania, bude vyfakturovaná podľa dohodnutých platobných podmienok. Účtujeme poplatok za uskladnenie vo výške 11 EUR bez DPH za paletu/mesiac.
(5) Ak nám v sklade zostanú zvyškové množstvá špeciálnych výrobkov vyrobených na zákazku, pretože zákazník/kupujúci nevyvolal zákazku kompletne na odber, môžeme po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty na vyvolanie tovaru týmito výrobkami voľne disponovať a zákazníkovi/kupujúcemu vyfakturovať tovar plus náklady na jeho likvidáciu.
(6) Výrobky zhotovené v rámci špeciálnej výroby nie je možné vrátiť.

7. Výhrada vlastníctva (VV)

(1) Dodaný tovar podlieha výhrade vlastníctva až do úplného zaplatenia všetkých našich pohľadávok z kúpnej zmluvy. Zákazník/predávajúci je v prípade, že sa oneskorí s platbou iných pohľadávok z bežného obchodného styku (spolu s úrok¬mi a výdavkami), záväzkovo právne povinný zriadiť záložné právo na vec dodanú s výhradou vlastníckeho práva a ho zapísať v príslušnom slovenskom registri záložných práv.
(2) Tovar dodaný s výhradou vlastníctva nesmie byť pred úplným splatením zabezpečenej pohľadávky daný do zálohy ani prevedený do vlastníctva tretej osoby ako zábezpeka. Zákazník/kupujúci je povinný nás okamžite písomne informovať, ak bude voči nemu podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo ak dôjde k zásahu tretích osôb (najmä exekúcia) na tento tovar. Zákazník/ kupujúci je povinný znášať všetky náklady vynaložené na odvrátenie tohto zása¬hu a na znovuobstaranie predmetu s výhradou vlastníctva, pokiaľ tieto náklady nie je možné získať od tretej osoby. 
(3) Zákazník/kupujúci je povinný, umožniť nám prístup k tým plochám, na ktorých skladuje náš tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, a oprávňuje nás resp. zaväzuje sa, tento tovar primerane označiť a vydať.
(4) V prípade správania sa zákazníka/kupujúceho v rozpore so zmluvou (najmä ne¬zaplatenie) je tento povinný nám tovar vydať a/alebo sme oprávnení od zmluvy alebo od nesplnenej časti zmluvy odstúpiť.
(5) Zákazník/kupujúci je až do odvolania oprávnený, za predpokladu a podľa nasle¬dujúcich podmienok, predať tovar s výhradou vlastníctva v rámci riadneho pod¬nikania ďalej a/alebo ho spracovať:
a) Výhrada vlastníctva sa vzťahuje aj na výrobky, ktoré vznikli spracovaním, zmiešaním alebo spojením našich tovarov v ich celej hodnote a vyhradzujeme si právo byť ich výrobcom. Ak sa vzťahujú na tovar s výhradou vlastníctva aj vlast¬nícke práva tretích osôb, tak nadobúdame spoluvlastníctvo v pomere fakturo¬vaných hodnôt.
b) Pre prípad ďalšieho predaja tovaru alebo jeho spracovania nám zákazník/kupu¬júci postúpi kompletne svoje pohľadávky voči tretím osobám (resp. v prípade spoluvlastníctva vo výške nášho spoluvlastníckeho podielu).
c) Zákazník/kupujúci zostáva oprávnený popri nás k inkasu pohľadávok. Pohľadávku však nebudeme inkasovať, pokiaľ zákazník/kupujúci si plní svoje záväzky voči nám, nie je ohrozená jeho platobná schopnosť a neuplatnili sme si výhradu vlast¬níctva podľa (4).
(6) Kupujúci je povinný vo svojich účtovných knihách urobiť príslušné záznamy o výhrade vlastníckeho práva, ako aj o dohode o postúpení pohľadávky alebo o zápise do príslušného slovenského registra záložných práv, a to aj s ohľadom na publicitu, informovať odberateľa najmä o postúpení pohľadávky a bezodkladne nám písomne oznámiť odberateľov tovaru s výhradou vlastníctva, pokiaľ sú mu menovite známi, ako aj všetky potrebné informácie.

(7) Zákazník/kupujúci je povinný chrániť tovar podliehajúci výhrade vlastníctva proti znehodnoteniu a primerane ho poistiť proti požiaru a vlámaniu na vlastné náklady.


8. Poznámky o výrobkoch a technické poznámky

(1) Nami distribuované výrobky sú dôsledne vyrábané výrobky z betónu. Nie sú to prírodné kamene. Farebné odchýlky voči vzorkám prezentovaných v prospektoch a vzorkovníkoch/exponátoch zostávajú vyhradené, podobne ako technické zmeny a vylepšenia. Ohľadne povrchovej štruktúry, farebných rozdielov, intenzity farieb, rozmerov, citlivosti hrán, tvarov hrán a skosených hrán ako aj umelo zostarnutých výrobkov atď. považujú sa tieto u týchto betónových výrobkov za špecifické vlastnosti výrobku, ktoré sú vzhľadom na materiál a výrobu nevyhnut¬né a a nie sú chybou výrobku. Nemôže sa vyhnúť napr. odchýlkam farieb a štruktúr, výkvetu, hnedé sfarbenie, rozmerovým toleranciám, citlivosti hrán, vlasovým prasklinám, oderu napriek moderným výrobným podmienkam a starostlivému vý¬beru našich surovín a tiež vzhľadom na prepravu. Takéto vlastnosti špecifické pre daný produkt sú dohodnutou súčasťou zmluvy a nie vadou produktu. Použiteľnosť výrobkov nie je týmto ovplyvnená. Odkazujeme v tejto súvislosti na smernicu VÖB: vyd. Verband Österr. Beton-und Fertigteilwerke; www.voeb.com. Táto smer¬nice je obsahovou súčasťou našich VOP. Osvedčenia o kvalite (ÖNORM, CE) pre naše výrobky nájdete na našej domovskej stránke: www.kamenare.sk. Ostatné texty v prospektoch, reklamných textoch, odborných radách atď. nie sú určené na určenie vlastnosti príslušného výrobku.
(2) Údaje v našich predajných dokumentoch (napr. ponukách, katalógoch, cenní¬koch, domovskej stránke), na našich obalových fóliách, ako sú napr. montážne pokyny, ilustrácie, nákresy a údaje o hmotnosti, sú len približne smerodajné, pokiaľ nie sú označené ako výslovne záväzné. Odporúčania v našich predajných dokumentoch (k dispozícii na stránke www.steinwerke.at) týkajúce sa údržby, starostlivosti, ako aj zimnej údržby sa musia záväzne dodržiavať, v opačnom prípade zaniká naša záruka.
(3) Neručíme za odolnosť voči pôsobeniu špeciálnych podmienok (napr. chemické vplyvy, kyslý dážď).
(4) Nezodpovedáme za účinky stavebných konštrukcií, ako sú napr. nadstavby, prí¬stavby (z dreva, kovu atď.), ktoré trvalo ovplyvňujú a poškodzujú povrch našich výrobkov.
(5) Nezodpovedáme za vzdutú vlhkosť, ktorá vedie k trvalému narúšaniu a k zmenám na položených výrobkoch z betónu, ktorým je potrebné zamedziť odborným zhotovením hornej a dolnej podkladovej vrstvy a drenáže.
(6) Nezodpovedáme za odštiepené hrany/trhliny, napr. v dôsledku nesprávne zhoto¬venej podkladovej vrstvy, resp. nesprávnej pokládky. Dostatočná šírka škár je potrebná napr.: na umožnenie opravy plôch, ľahšie zabudovanie škárovacieho materiálu, vyrovnanie rozmerovej tolerancie tvaroviek v určitom rozsahu a kom-penzáciu tepelnej rozťažnosti.
(7) Na zamedzenie kĺzania musia byť liate produkty uložené blízko seba. V opačnom prípade ich treba skladovať v suchom a dobre vetranom prostredí (zamedzenie tvorby kondenzátu).
(8) Pri preprave a pred pokládkou je potrebné najmä pri výrobkoch s povrchovou úpravou (napr. Duoprotect DP60) dávať pozor na to, aby sa povrch mechanicky nepoškodil, inak je naša zodpovednosť vylúčená.
(9) Počas škárovania a po jeho ukončení treba povrch tvaroviek očistiť ventilátorom na lístie alebo jemnou metlou a odstrániť tak prebytočný škárovací materiál. Ak toto čistenie zanedbáte, môžu zvyšky trvalo znečistiť povrch tvaroviek (napr. hne¬dé sfarbenie na povrchu tvaroviek). Nezodpovedáme za žiadne nedostatky, ktoré vzniknú nedodržaním týchto čistiacich prác.
(10) Nekontrolujeme žiadne plány ani iné technické dokumenty zákazníka/kupujúce¬ho. Nekontrolujeme údaje v písomných oznamoch, ktoré máme k dispozícii a ani situačné podmienky v mieste dodania alebo spracovania. Nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

9. Záruka

(1) Záruka sa riadi zákonnými predpismi.
(2) Zodpovedáme výlučne za škody, ktoré sme my alebo naši zástupcovia spôsobili kupujúcemu/zákazníkovi úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. To sa nevzťahuje na zodpovednosť za škody na zdraví osôb a nároky podľa právnych predpisov týkajúcich sa zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
(3) Pokiaľ v týchto podmienkach nie je dohodnuté inak, na vecné a právne nedostatky (aj na nedostatky v dokumentácii a návodoch) sa vzťahujú zákonné predpisy s prihliadnutím na to, čo je v našom odvetví obvyklé.
(4) Požadované špecifické technické vlastnosti jednotlivých výrobkov vyplývajú predovšetkým z ponuky a najnovšieho vydania hlavného katalógu výrobkov, špeciálneho katalógu výrobkov, cenníka pre obchodníkov a domovskej stránky platných v čase uzavretia zmluvy, ako aj z bodu 8 Informácie o výrobku a tech¬nické informácie.
(5) Ak neboli dohodnuté vlastnosti výrobku, je podľa obvyklých zásad v tomto odvet¬ví a zákonných úprav potrebné posúdiť, či ide o nedostatok alebo nie. Prípadné chýbajúce množstvá a zlomkové množstvá až do 2 % príslušného dodávaného množstva budú akceptované zákazníkom/kupujúcim a nepredstavujú žiaden ne¬dostatok. Prípadné množstvá naviac až do 2 % príslušného dodávaného množstva nebudú z našej strany dodatočne účtované.
(6) Iba v prípade. že naše dodatočné plnenie nebolo úspešné alebo lehota na dodatočné plnenie neúspešne uplynula alebo sa jej možno podľa zákona vzdať, má zákazník/kupujúci možnosť odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy alebo požadovať primerané zníženie kúpnej ceny. V prípade drobných nedostatkov ne¬existuje právo na odstúpenie od zmluvy.
(7) Zákazník/kupujúci nám musí poskytnúť potrebný čas a možnosť na zabezpečenie dodatočného plnenia. Zákazník/kupujúci je povinný zabezpečiť nám alebo nami poverenej tretej osobe prístup k chybnému tovaru a odovzdať nám tovar s nedo¬statkami na účely kontroly. V prípade náhradného dodania je zákazník/kupujúci povinný odovzdať nám všetok chybný tovar.
(8) V prípade reklamácie sa predpokladá splnenie kontrolnej a reklamačnej povinno¬sti podľa §§ 377, 378 Rakúskeho obchodného zákonníka. Zistené nedostatky nám musia byť bezodkladne oznámené písomne a podrobným spôsobom, naj¬neskôr však do troch pracovných dní od ich zistenia. V každom prípade nám mu¬sia byť zjavné nedostatky (aj dodávky menšieho ako dohodnutého množstva a nesprávne dodávky) písomne oznámené do jedného týždňa od doručenia/odovz¬dania. Ak zákazník/kupujúci opomenie v stanovenej lehote skontrolovať dodaný tovar a/alebo reklamovať tovar s nedostatkami, je naša zodpovednosť za takýto tovar vylúčená. Tovar, ktorý sa skladá z palety a má byť zabudovaný, sa musí predtým bezpodmienečne skontrolovať, či nevykazuje zjavné nedostatky a v prípade potreby sa nám musí bezodkladne predložiť písomné oznámenie o zistených nedostatkov. Všetok tovar, ktorý je k dispozícii, nesmie byť ďalej použitý, inak bude naša zodpovednosť vylúčená.
(9) V prípade dodania chybného tovaru máme v rámci primeranej lehoty možnosť opravy (odstránenia poškodení alebo doplnenia chýbajúcich súčastí), možnosť dodatočného plnenia odstránením nedostatku, možnosť výmeny veci alebo možnosť poskytnúť primeraný dobropis. Dodatočné plnenie však môžeme odmietnuť za zákonných a tu stanovených podmienok.
(10) Zákazník/kupujúci má nárok ponechať si kúpnu cenu vo výške úmernej k nedo¬statku, len ak sú nároky právoplatné a nesporné. Ak zákazník/kupujúci nezaplatí splatnú kúpnu cenu, sme oprávnení odmietnuť povinné dodatočné plnenie.
(11) Nie sme povinní poskytnúť dodatočné plnenie, ak zákazník/kupujúci pred možnosťou dodatočného plnenia dodaný tovar povrchovo ošetril (napr. produkty na ošetrenie, čistiace prostriedky).
(12) Ak zákazník nekúpil dodaný tovar pôvodne na účely zabudovania, dodatočné plnenie nezahŕňa demontáž ani opätovné zabudovanie chybného tovaru.
(13) Ak sa skutočne vyskytne nedostatok, znášame náklady na kontrolu a dodatočné plnenie, nie však na demontáž a zabudovanie. Náklady, ktoré nám vznikli v dôs¬ledku neoprávneného požadovania odstránenia nedostatkov, môžeme žiadať od zákazníka/kupujúceho späť.
(14) Nároky na náhradu škody a náhradu zbytočných výdavkov voči nám existujú len do výšky našej fakturovanej sumy za časť, na ktorú sa vzťahuje porušenie povin¬nosti, s výnimkou toho, že ide o škody na zdraví osôb alebo ak zákazník/kupujú¬ci preukáže, že sme my alebo naši zástupcovia pri plnení konali prinajmenšom hrubo nedbanlivo.
(15) Záručná doba je 6 mesiacov od dátumu prevzatia/odovzdania tovaru (dátum na dodacom liste) a začína plynúť dňom dodania našich výrobkov na dohodnutú do¬daciu adresu. Poukazujeme na bod 4.2. (4). Platnosť § 924 vety 2 Všeobecného občianskeho zákonníka je vylúčená. Náhradné dodávky alebo odstránenia nedo¬statkov nepredlžujú, neprerušujú ani neprerušujú záručnú dobu. Uplatnenie ne¬dostatkov neoprávňuje objednávateľa na uplatnenie námietky neplnenia zmluvy a na zmenu platobných podmienok.
(16) Regresný nárok podľa § 933b Všeobecného občianskeho zákonníka je vylúčený.
(17) Zádržné právo zákazníka/kupujúceho na nami dodaný tovar na zabezpečenie nárokov je vylúčené.

10. Zodpovednosť za výrobok, upozornenia na nebezpečenstva

(1) Ak to zákon povoľuje, neručíme voči našim zmluvným partnerom za vecné škody vyplývajúce z prípadov ručenia za výrobky (neplatí vo vzťahu k spotrebiteľom).
(2) Náš zákazník/kupujúci sa zaväzuje k primeranej súčinnosti, aby sa škodám ručenia za produkt zabránilo alebo, aby boli minimalizované. Oznámenia kupujú¬cich, ktoré sa dajú vyvodiť z príčin, ktoré sú pre ručenie za produkt relevantné, musia nám byť okamžite odovzdané. Zákazník/kupujúci je povinný pri ďalšom predaji tovaru alebo jeho postúpení Tretím odovzdať odberateľovi všetky, v týchto všeobecných obchodných podmienkach obsiahnuté, bezpečnostné pokyny, in¬formácie o produkcii, technické pokyny a p., presne zaevidovať a uložiť údaje o ďalšom predaji a túto povinnosť preniesť na odberateľa, aby sa dali dodatočne odsledovať odbytové kanály a odovzdať naše produkty iba v bezchybnom stave, v opačnom prípade nás musí zákazník/kupujúci v prípade uplatnenia nároku odškodniť.
(3) Pre výrobky s povrchovou úpravou (napr. náter, leštenie) je vlastný hladký povrch. Môže preto najmä spočiatku existovať zvýšené nebezpečenstvo šmyku, za ktorý nenesieme žiadnu zodpovednosť.
(4) Pri otváraní obalu môže dôjsť k prevrhnutiu alebo uvoľneniu jednotlivých kameňov a preto hrozí nebezpečenstvo poranenia, za ktoré nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto treba manipulovať primerane opatrne. Palety s našimi výrobkami sa nesmú v žiadnom prípade ukladať na seba a preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia alebo škody na majetku, ktoré vzniknú v dôsledku ukladania na seba, najmä ak k tomu došlo na želanie zákaz¬níka/kupujúcehoa. Upozornenia na nebezpečenstva na obalovej fólii a v našich predajných podkladoch sú záväzné, dôležitými pokynmi sú pokyny týkajúce sa údržby a ošetrovania.
(5) Neručíme za výrobky a s nimi spojené informácie, ktoré dal do obehu zákazník/ kupujúci.
(6) V prípade stiahnutia tovaru musí zákazník/kupujúci predaj nami uvedeného tovaru ihneď zastaviť a podieľať sa výmene starého za nový tovarov.
(7) Týka sa nás iba ručenie za náhradu presahujúce úpravu podľa povinne uplatniteľných právnych predpisov týkajúcich sa zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za predpokladu, že nám musí byť preukázaná hrubá nedbanlivosť. Zákazník má povinnosť dodržiavať všetky údaje o našom a k nášmu produktu, pri mimoriad¬nom rešpektovaní bezpečnosti. Za škody, pre ktoré existuje poistná ochrana, neručíme. Ak sme škodu sami odstránili a zákazník požadoval dodatočne náhra¬du prostredníctvom poistky, tak nám musí zákazník toto náhradné plnenie vrátiť ako úhradu za náš vlastný výkon. Pokiaľ si bude tretia osoba uplatňovať u zákazníka/kupujúceho nárok podľa povinne uplatniteľných právnych predpisov týkajúcich sa zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, je postih našej spoločnosti vylúčený.

11. Iné ručenia

(1) Zodpovedáme za porušenie našich zmluvných a mimozmluvných povinností podľa zákonných predpisov, pokiaľ z našich VOP nevyplýva niečo iné.
(2) Zodpovedáme za náhradu nárokov, ktoré nespočívajú v chybovosti veci samej, ale sú následkom tejto chybovosti, len v prípade minimálne hrubej nedbalosti. To¬to obmedzenie zodpovednosti platí aj v prípade porušenia povinnosti osobami resp. v prospech osôb, za ktoré zodpovedáme podľa zákonných predpisov.
(3) Vylučujeme našu zodpovednosť za mierne nedbalé porušenie predpisov, pokiaľ sa netýka podstatných zmluvných povinností, poškodenia z ohrozenia života, úrazu a poškodenia zdravia alebo nárokov podľa podľa povinne uplatniteľných právnych predpisov týkajúcich sa zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. To isté platí pre porušenie povinnosti našich pomocníkov. Naša zodpovednosť je ale obmedzená na náhradu predvídateľnej, typickým spôsobom vzniknutej škody.
(4) Pokiaľ naši subdodávatelia realizujú priamu dodávku zákazníkovi/kupujúcemu, postupujeme už teraz naše nároky týkajúce sa zodpovednosti za škodu v tejto ve¬ci voči našim subdodávateľom na zákazníka/kupujúceho a zákazník/kupujúci si musí prípadné nároky zodpovednosti za škodu vzniknuté z chybného plnenia nášho subdodávateľa priamo uplatňovať voči subdodávateľovi.

12. Späťvzatie, právo na odstúpenie

(1) Slobodné právo zákazníka/kupujúceho na výpoveď je vylúčené.
(2) Každé vrátenie tovaru sa musí s nami dohodnúť písomne a objasniť sa musia jeho detaily.
(3) Nami vyexpedované EURO palety možno vrátiť do nášho závodu. Podmienka vrátenia a vystavenia dobropisu však je, aby boli palety vrátené do 6 mesiacov po dodaní v bezchybnom stave. Odvoz nami dodaných paliet je možný len za vyúčtovanie prepravných nákladov.
(4) Zákazník/kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy a nemôže ju vypovedať, ak zodpo¬vedáme za porušenie zmluvy, ktoré nespočíva na neodstrániteľnom nedostatku. Platia zákonné predpisy o premlčaní.
(5) Poukazujeme na bod 9. (6).

13. Neúčinnosť

Ak by bolo jedno alebo viac ustanovení tejto zmluvy neúčinných, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení tejto zmluvy. Neplatné zmluvné ustanovenia sa nahradia takou právnou úpravou, ktorá sa najviac priblíži zmyslu a účelu neplat¬ného ustanovenia.

14. Ochrana údajov

Sme oprávnení údaje o zákazníkovi týkajúceho sa obchodného vzťahu alebo zís¬kane v súvislosti s ním, bez ohľadu na to, či tieto údaje pochádzajú od kupujúce¬ho samotného alebo od tretej osoby, spracovávať v zmysle DSGVO resp. so súh¬lasom pre dohodnuté účely. Podrobnosti nájdete pod: https://www.kamenarne. sk/ochrana-dat.

15. Miesto plnenia, použité právo, sídlo súdu

(1) Pokiaľ nie je uvedené inak, je miestom plnenia náš závod.
(2) Pre výklad týchto podmienok a zmluvných vzťahov medzi nami a zákazníkom/kupujúcim platí rakúske právo s vylúčením obchodného práva OSN.
(3) Spoločnosť Friedl Steinwerke GmbH nie je ochotná a ani povinná zúčastniť sa na mimosúdnom riešení sporov alebo na rozhodcovskom konaní.
(4) Pre všetky spory je príslušný vecne a miestne príslušný súd v sídle firmy. Sme ale tiež oprávnení, podať žalobu v mieste plnenia dodávateľského záväzku podľa týchto podmienok alebo prednostnej individuálnej dohody alebo v mieste sídla všeobecného súdu kupujúceho.

09/2023
Technické zmeny, omyly, tlačové chyby a chybný preklad sú vyhradené.